ALLA DOKUMENT I ÖVERVISNING

RÄTTSLIG OCH PRIVACYPOLITIK

Vi har utarbetat en sammanfattning för dig av våra juridiska villkor och avtalsgrunden. Din integritet och dina uppgifter är viktiga för oss - läs mer om bearbetning.

JURIDISKA VILLKOR

§ 1 ANVÄNDNING

1) Alla leveranser, tjänster och erbjudanden från bb-net media GmbH - nedan kallad ”säljaren” - baserat på beställningar från avtalspartners - nedan kallade ”kunden” baseras uteslutande på dessa allmänna villkor. Dessa allmänna villkor är en del av alla kontrakt som säljaren ingår med sina kunder för leveranser och tjänster den erbjuder. Dessa allmänna villkor gäller också för alla framtida leveranser, tjänster eller erbjudanden till kunden, även om de inte avtalas separat igen.

(2) Såvida inget annat anges är säljarens produktsortiment begagnade varor, men inte en nytillverkad vara enligt BGB: s mening. Leveransens skick och omfattning anges i produktbeskrivningarna. Om inget annat avtalats levereras alla produkter som erbjuds utan mjukvara och tillbehör.

(3) Säljarens produktsortiment riktar sig uteslutande till företagare i den mening som avses i § 14 BGB. Följaktligen är en entreprenör en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när avtalet ingås, utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

(4) Kundens eller tredje parts villkor gäller inte, även om säljaren inte separat gör invändningar mot deras giltighet i enskilda fall. Även om säljaren hänvisar till brev, e-postmeddelanden eller fax som innehåller eller hänvisar till kundens eller tredje parts villkor, utgör detta inte samtycke till giltigheten av sådana villkor. Konfliktvillkor gäller endast om deras giltighet uttryckligen avtalas av säljaren.

§ 2 ERBJUDANDE OCH AVSLUTNING AV KONTRAKT

(1) Alla erbjudanden från säljaren kan ändras och är inte bindande.

(2) Vid beställning hos säljaren ger kunden ett bindande erbjudande att köpa den (önskade) produkten till säljaren. Kunden är bunden av erbjudandet till säljaren till slutet av den sjunde arbetsdagen efter dagen då erbjudandet mottogs av säljaren.

(3) Kundens erbjudande anses endast accepterad av säljaren om säljaren förklarar acceptans till kunden eller skickar de beställda varorna.

(4) Kunden får ett automatiskt meddelande om beställningen. Detta utgör ännu inte ett bindande godkännande av beställningen, såvida inte godkännandet förklaras utöver bekräftelsen på mottagandet.

§ 3 PRISER OCH BETALNING

(1) Alla priser som säljaren anger är i EURO plus tillämplig lagstadgad mervärdesskatt, försäkringskostnader, transaktionsavgifter, kostnader för förpackning och frakt vid beställningstillfället. Tullar och liknande avgifter samt andra offentliga, privata avgifter och licensavgifter ska bäras av kunden.

(2) Beroende på avtal mellan kunden och säljaren sker betalningar i förskott, genom autogiro eller på konto.

(3) Om leverans med faktura har avtalats betalas detta till säljaren omedelbart efter mottagandet av varorna och fakturan av kunden.

(4) Kunden har ingen rätt till kvittning eller kvarhållande såvida motkravet inte är ifrågasatt eller har lagligen fastställts.

(5) Fakturabelopp, förutsatt att fakturan har mottagits av kunden innan leveransen av varorna, måste betalas inom 30 dagar utan avdrag, såvida inget annat har avtalats skriftligen (inklusive via fax och e-post). Säljarens kvitto är avgörande för betalningsdatumet. Om kunden inte betalar vid förfallodagen betalas ränta på de utestående beloppen från förfallodagen till 8 procentenheter per år över respektive basränta; påståendet om högre intresse och ytterligare skador vid fallissemang påverkas inte.

(6) Säljaren har rätt att utföra eller tillhandahålla utestående leveranser eller tjänster endast mot förskottsbetalning eller säkerhet om den blir medveten om omständigheter efter det att beställningen har gjorts som sannolikt kommer att minska kundens kreditvärdighet och genom vilken betalningen av säljarens öppna fordringar äventyras av kunden från respektive (före) avtalsförhållande.

§ 4 LEVERANSVILLKOR

(1) Leveranserna sker från säljarens lager i Schweinfurt eller från en underleverantörs lager.

(2) Tillgången på varorna och deras leveranstid härrör från respektive information från säljaren. Tidsfristerna och datumen som säljaren har meddelat för leveranser och tjänster är alltid endast ungefärliga, såvida inte en fast period eller ett fast datum uttryckligen har utlovats eller avtalats. Om en överföring har avtalats, avser leveransperioder och leveransdatum tidpunkten för överlämnande till speditören, transportören eller annan tredje part som beställts med transporten.

(3) Säljaren kan - utan att det påverkar sina rättigheter till följd av förseningen - kräva från kunden en förlängning av leverans- och servicetidsfristerna eller ett uppskjutande av leverans- och servicedatum med den period då kunden inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter gentemot säljaren.

(4) Säljaren ansvarar inte för en omöjlig leverans eller förseningar i leveransen i den mån dessa inte beror på force majeure eller andra händelser som inte var förutsebara vid tidpunkten för att avtalet ingicks, särskilt driftsstörningar av alla slag, svårigheter i material- eller energiköp, transportförseningar, strejker Den leverantör som säljaren inte är ansvarig för i rätt tid eller felaktig leverans. Om sådana händelser gör leveransen eller tjänsten betydligt svårare eller omöjlig för säljaren och hindret inte bara är tillfälligt, har säljaren rätt att dra sig ur avtalet. I händelse av tillfälliga hinder förlängs leverans- och servicetidsfristerna eller leverans- eller servicedatum skjuts upp med hinderperioden plus en rimlig startperiod. Om kunden inte kan förväntas acceptera leveransen eller tjänsten till följd av förseningen, kan han dra sig ur kontraktet genom en omedelbar skriftlig deklaration (även via fax och e-post) till säljaren.

(5) Om säljaren står bakom schemat med en leverans eller tjänst eller om en leverans eller tjänst blir omöjlig av någon anledning begränsas säljarens ansvar till kompensation i enlighet med avsnitt 8 i dessa allmänna villkor.

§ 5 PRESTATIONSPLATS, FRAKT, ÖVERFÖRING AV RISK

(1) Platsen för fullgörandet av alla förpliktelser som följer av avtalet är Schweinfurt, om inte annat anges.

(2) Typ av avsändning och förpackningar är föremål för säljarens pliktiga bedömning.

(3) Risken överförs till kunden senast när de levererade varorna överlämnas till speditören, transportören eller annan tredje part som utsetts för att utföra överföringen. Om sändningen eller överlämnandet försenas på grund av en omständighet, vars orsak ligger hos kunden, övergår risken till kunden den dag då de levererade varorna är redo att skickas och säljaren har meddelat kunden om detta. Kunden bär kostnaderna för lagring. I den mån avsändandet av de beställda varorna har överenskommits bär kunden risken för förstörelse eller försämring även om de beställda varorna skickas direkt till kunden från lagret hos en underleverantör enligt instruktion. 

§ 6 AVTAL AV TITEL

(1) Säljaren behåller ägandet av de varor som den har levererat tills köpeskillingen (inklusive moms och fraktkostnader) har betalats i sin helhet för varorna i fråga.

(2) Om de levererade varorna bearbetas eller ombyggs av kunden, överenskomms att bearbetningen, ombyggnaden av de levererade varorna sker i namnet och för säljarens konto och att säljaren direkt äger fastigheten eller - om behandlingen sker från material från flera ägare eller värdet på den bearbetade artikeln är högre än värdet på de levererade varorna - förvärvar en motsvarande andel i den nyskapade artikeln.

(3) I händelse av att de levererade varorna säljs vidare överlåter kunden härmed de resulterande fordringarna mot tredje part till säljaren som säkerhet.

(4) Om tredje parter får åtkomst till de levererade varorna, särskilt genom beslag, kommer kunden omedelbart att informera dem om säljarens egendom och informera säljaren om detta för att göra det möjligt för henne att verkställa sin äganderätt. Om tredje part inte kan ersätta säljaren för de resulterande kostnaderna, är säljarens kund ansvarig för detta.

§ 7 GARANTI

(1) Garantin för nytillverkade varor är 12 månader. Garantiperioden börjar med leverans eller, om godkännande krävs, med godkännande. Garantin gäller inte för begagnade varor, så kallade begagnade IT och bearbetade begagnade varor med tecXL-tätningen, våra separata gäller garantivillkor.

(2) Garantin gäller inte om kunden ändrar de levererade varorna eller har ändrat dem av tredje part utan säljarens samtycke och detta gör det omöjligt eller orimligt svårt att avhjälpa felet. I vilket fall som helst måste kunden bära de extra kostnaderna för att avhjälpa felet som är resultatet av förändringen.

(3) Garantin gäller inte otestade, otestade eller defekta varor.

§ 8 ANSVAR

(1) Säljarens ansvar för skadestånd, oavsett det rättsliga skälet, särskilt för omöjlighet, försening, felaktig eller felaktig leverans, brott mot kontrakt, brott mot skyldigheter vid kontraktsförhandlingar och skadliga handlingar, i den mån fel är relevant, är i enlighet med detta Avsnitt begränsade.

(2) Säljaren är inte ansvarig i händelse av enkel vårdslöshet från dess organ, juridiska representanter, anställda eller andra ställföreträdare, såvida det inte utgör ett brott mot väsentliga avtalsenliga skyldigheter. Väsentligt för avtalet är skyldigheten att leverera varorna i god tid utan betydande brister samt rådgivnings-, skydds- och vårdnadsplikt, som är avsedda att göra det möjligt för kunden att använda de levererade varorna i enlighet med avtalet och att skydda kundens personal och livslängd eller skydda hans egendom tjäna mot betydande skador.

(3) I den mån säljaren är grundläggande ansvarig för skadestånd i enlighet med avsnitt 8, är detta ansvar begränsat till skador som säljaren förutsåg som en möjlig följd av ett kontraktsbrott när avtalet ingicks eller att det borde ha förutsett om den hade utövat due diligence. Indirekt skada och följdskada till följd av defekter i de levererade varorna är endast berättigad till ersättning om sådana skador typiskt kan förväntas när de levererade varorna används som avsedda.

(4) Begränsningarna i 8 § gäller inte säljarens ansvar för uppsåtligt beteende, för garanterade egenskaper, för skada på liv, lem eller hälsa eller enligt lagen om produktansvar

§ 9 UTVECKLINGSRÄTTIGHETER

(1) Om kunden vägrar att acceptera varorna har säljaren rätt att dra sig ur köpeavtalet och kräva ersättning från kunden.

(2) Om säljaren kräver skadestånd uppgår det till en schablonbelopp på 15% av försäljningspriset. Ersättningen ska sättas lägre om kunden kan bevisa lägre skador. Kunden har möjlighet att bevisa att säljaren inte lidit någon skada alls. Om säljaren kan bevisa högre skada kan hon också kräva högre skada.

§ 10 SLUTBESTÄMMELSER

(1) Domstolens behörighet för eventuella tvister som uppstår till följd av affärsförhållandet mellan säljaren och kunden är, enligt säljaren, Schweinfurt eller kundens säte. Schweinfurt är den exklusiva behörighetsplatsen för stämningar mot säljaren. Obligatoriska lagbestämmelser om exklusiva jurisdiktionsplatser påverkas inte av denna bestämmelse.

(2) Förhållandena mellan säljaren och kunden omfattas uteslutande av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. FN: s konvention om den internationella försäljningen av varor av den 11 april 1980 (CISG) gäller inte.

(3) Avtalet förblir bindande i dess återstående delar även om enskilda poäng är juridiskt ineffektiva. I stället för de ineffektiva punkterna gäller de lagstadgade bestämmelserna, om de finns. I den utsträckning detta skulle innebära orimligt svårigheter för en av de avtalsslutande parterna blir avtalet som helhet ineffektivt.

Du kan ladda ner våra allmänna villkor från och med 26.03.2020 mars XNUMX här som PDF:

§ 1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE; FORM

(1) Dessa allmänna köpvillkor (GPC) gäller för alla affärsrelationer med våra affärspartners och leverantörer ("Entreprenörer"). GPC gäller endast om entreprenören är en entreprenör (avsnitt 14 BGB), en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt.

(2) GPC gäller särskilt avtal för försäljning och / eller leverans av rörliga varor ("varor"), oavsett om entreprenören tillverkar varorna själv eller köper dem från leverantörer (§§ 433, 650 BGB). Om inget annat avtalats gäller GPC i den version som gäller vid tidpunkten för beställaren eller åtminstone i den version som senast meddelades honom i textform som ramavtal också för liknande framtida kontrakt, utan att vi behöver hänvisa till dem igen i varje enskilt fall.

(3) Dessa GPC gäller uteslutande. Avvikande, motstridiga eller ytterligare allmänna villkor för entreprenören kommer endast att bli en del av kontraktet om och i den utsträckning som vi uttryckligen har godkänt deras giltighet skriftligen. Detta krav på samtycke gäller i alla fall, till exempel även om vi accepterar leverantörens leveranser utan förbehåll, med kännedom om de allmänna villkoren för entreprenören.

(4) Enskilda avtal som ingåtts med entreprenören från fall till fall (inklusive sidoavtal, tillägg och ändringar) har alltid företräde framför dessa GPC. Ett skriftligt avtal eller vår skriftliga bekräftelse är avgörande för innehållet i sådana avtal, med förbehåll för motsatsen.

(5) Juridiskt relevanta förklaringar och anmälningar från entreprenören i förhållande till kontraktet (t.ex. att fastställa en tidsfrist, påminnelse, återkallelse) måste göras skriftligen, dvs. skriftligt eller textform (t.ex. brev, e-post, fax). Lagstadgade formkrav och andra bevis, särskilt i händelse av tvivel om den förklarande partens legitimitet, förblir opåverkade.

(6) Hänvisningar till giltigheten av lagbestämmelser används endast för förtydligande. Även utan en sådan förtydligning gäller de lagstadgade bestämmelserna om de inte direkt ändras eller uttryckligen utesluts i dessa GPC.

§ 2 SLUTSATS AV KONTRAKT OCH KONTRAKTSVILLKOR

(1) Vår order anses vara bindande tidigast när den lämnas in eller bekräftas skriftligen. Entreprenören måste informera oss om uppenbara fel (t.ex. stavnings- och beräkningsfel) och ofullständigheten i beställningen inklusive orderdokumenten i syfte att korrigera eller slutföra innan godkännande; annars anses kontraktet inte ha ingåtts.

(2) Erbjudanden och kostnadsberäkningar av entreprenören görs gratis och utgör inga skyldigheter för bb-net, såvida det inte krävs enligt lag.

(3) Entreprenören är skyldig att bekräfta vår beställning skriftligen inom en period av två dagar eller i synnerhet att utföra den utan förbehåll genom att skicka varorna (godkännande).

En sen acceptans betraktas som ett nytt erbjudande och kräver accept av oss.

(4) I händelse av ändringar av kontraktets innehåll, såsom leverans och tjänster, som visar sig vara absolut nödvändigt ur kontraktssynpunkt, kommer entreprenören att meddela bb-net omedelbart, skriftligt och innan de genomfört den förväntade ytterligare ansträngningen. Alla ändringar och deras genomförande kräver förhands skriftligt samtycke från bb-net.

(5) Alla varor, möbler och system som levereras till klienten måste uppfylla de lagliga kraven. På begäran måste entreprenören tillhandahålla bb-net med lämpliga certifieringar och / eller försäkran om överensstämmelse omedelbart och utan kostnad. Detta gäller särskilt, men inte uteslutande, för varor med CE-, RoHS- eller EAR-märkning.

(6) Uppsägningsrättigheterna bestäms av lagstadgade bestämmelser.

(7) Kunden kan säga upp avtalet utan föregående meddelande av ett viktigt skäl.

(8) Vid uppsägning, oavsett kundens andra rättigheter, har kunden bara rätt till ersättning för de tjänster som tillhandahålls fram till uppsägningstid som kan användas av kunden.

§ 3 LEVERANSTID OCH STÖD I LEVERANS

(1) Leveranstiden som anges av klienten i beställningen är bindande. Om leveranstiden inte anges i beställningen eller på annat sätt avtalats, är det tre dagar från avtalets ingång. Entreprenören är skyldig att meddela oss omedelbart skriftligen om han osannolikt kan uppfylla avtalade leveranstider - oavsett anledning.

(2) Tidiga tjänster eller leveranser samt delvis service eller delleverans kräver uttryckligt skriftligt samtycke från klienten.

(3) Om entreprenören inte tillhandahåller sin tjänst eller inte tillhandahåller sin tjänst inom den överenskomna leveranstiden eller om han är i brist, är våra rättigheter - särskilt till återkallande och ersättning - baserade på lagstadgade bestämmelser. Bestämmelserna i punkt 4 påverkas inte.

(4) Om entreprenören är i fallissemang kan vi - förutom ytterligare juridiska fordringar - schablonersättning för vår standardskada i. H. v. Begär 0,5% av nettopriset per arbetsdag, men högst 5% av nettopriset för sen leverans. bb-net förbehåller sig rätten att bevisa att större skador har inträffat. Entreprenören förbehåller sig rätten att bevisa att ingen eller endast betydligt mindre skada har inträffat.

§ 4 PRESTANDA OCH LEVERANS

(1) Utan vårt tidigare skriftliga medgivande har entreprenören inte rätt att få de tjänster som han är skyldiga utförda av tredje part (t.ex. underleverantörer). Entreprenören bär upphandlingsrisken för sina tjänster, såvida inget annat avtalats i enskilda fall (t.ex. begränsning till lager).

(2) Leverans inom Tyskland är "gratis hemvist" till den plats som anges i beställningen. Om destinationen inte anges och inget annat har överenskommits, måste leverans ske till vårt säte i Schweinfurt. Den respektive destinationen är också platsen för utförandet för leveransen och eventuell efterföljande prestanda (skyldighet att tillhandahålla).

(3) Leveransen från tredjeländer har alltid CIF enligt Incoterms 2010 ska göras.

(4) Leveransen måste åtföljas av en leveransseddel som anger datum (utfärdande och utsändning), leveransinnehåll (artikelnummer och nummer) och vår orderidentifierare (datum och nummer). Om fraktsedeln saknas eller är ofullständig, är vi inte ansvariga för eventuella förseningar i behandlingen och betalningen. En motsvarande skickmeddelande med samma innehåll måste skickas till oss separat från fraktsedeln.

§ 5 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

(1) Priset som anges i beställningen är bindande. Alla priser inkluderar lagstadgad moms om detta inte visas separat.

(2) Om inget annat avtalats i enskilda fall inkluderar priset alla tjänster och tillhörande tjänster hos entreprenören (t.ex. montering, installation) samt alla extra kostnader (t.ex. korrekt förpackning, transportkostnader inklusive eventuell transport- och ansvarsförsäkring) .

(3) Det överenskomna priset betalas inom 30 kalenderdagar efter fullständig leverans och service (inklusive eventuellt godkänt godkännande) och mottagande av en korrekt faktura. Om vi ​​betalar inom 14 kalenderdagar ger entreprenören oss 3% rabatt på fakturans nettobelopp. När det gäller banköverföringar görs betalning i tid om vår överföringsorder är mottagen av vår bank innan betalningsfristen har löpt ut; Vi är inte ansvariga för förseningar orsakade av bankerna som är involverade i betalningsprocessen.

(4) Vi är inte skyldiga något löptidsränta. De lagstadgade bestämmelserna gäller för betalningsfall.

(5) Vi har rätt till kvittnings- och behållningsrättigheter samt invändningar mot det icke-uppfyllda avtalet i den utsträckning som tillåts enligt lag. I synnerhet har vi rätt att fördröja betalningar som förfaller så länge vi fortfarande har rätt till krav mot entreprenören för ofullständiga eller felaktiga tjänster.

(6) Entreprenören har bara rätt till kvittning eller kvarhållande för motkrav som är lagligt etablerade eller obestridliga.

§ 6 ÖVERFÖRING AV RISK, FÖRVALTNING AV ACCEPT

(1) Leverans av rörliga artiklar som ska produceras eller tillverkas samt monteringstjänster kräver skriftligt godkännande av bb-net. Överföring av risk sker med acceptans av tjänsten via bb-net. En underförstådd acceptans, särskilt genom användning av prestandaobjekten från bb-net, är utesluten.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av föremålet överförs till oss vid leverans på platsen för utförandet. Om godkännande har överenskommits är detta avgörande för överföring av risk. De lagstadgade bestämmelserna i lagen om kontrakt för arbete och tjänster gäller också för godkännande. Överlåtelse eller acceptans är densamma om vi inte har accepterat.

(3) De lagstadgade bestämmelserna gäller vid förekomsten av vår betalningsvillkor. Emellertid måste entreprenören också uttryckligen erbjuda oss sin tjänst om en specifik eller definierbar kalendertid har överenskommits för en åtgärd eller samarbete från vår sida (t.ex. materialutbud). Om vi ​​inte har accepterat godkännande, kan entreprenören kräva återbetalning av sina extra kostnader i enlighet med lagstadgade bestämmelser (avsnitt 304 BGB). Om kontraktet avser en orättfärdig artikel som ska tillverkas av entreprenören (kundanpassad produkt) har entreprenören bara rätt till ytterligare rättigheter om vi är skyldiga att samarbeta och är ansvariga för att samarbetet inte fungerar.

§ 7 KONTRAKTORENS UPPLYSNINGAR

(1) Om entreprenören avviker från den avtalade tjänsten, kommer han omedelbart och uttryckligen att informera bb-net om detta.

(2) Om det finns avvikande lösningar för genomförandet av den avtalade tjänsten, som är ekonomiskt eller tekniskt mer lämpliga, åtar sig entreprenören att informera bb-net omedelbart och omfattande skriftligen.

(3) Om entreprenören inser att han inte helt eller delvis eller inte kan uppfylla sina kontraktsförpliktelser måste han informera bb-net omedelbart och ange skälen.

§ 8 FÖRPACKNING

(1) Entreprenören är skyldig att samla in kostnadsfritt och korrekt och fullständigt bortskaffa förpackningsmaterial. På begäran av entreprenören måste lämpliga bevis för lagligt uppfyllda bortskaffande också tillhandahållas av tredje part, om det behövs. Om entreprenören inte uppfyller denna skyldighet har klienten rätt att fakturera entreprenören för kostnaderna för den professionella insamlingen och bortskaffandet och de tillhörande kostnaderna i sin helhet

(2) Entreprenören åtar sig att uppfylla skyldigheterna enligt förpackningsförordningen, särskilt när det gäller korrekt licensiering, att lämna bevis på detta till klienten på begäran och uppfylla de skyldigheter som uppstår för klienten från förpackningsförordningen. Om dessa inte kan överföras, kommer entreprenören att stödja kunden i att fullgöra dem gratis.

§ 9 KONFIDENTIALITET

(1) Klienten förbehåller sig äganderätten och upphovsrätten till illustrationer, planer, ritningar, beräkningar, exekveringsinstruktioner, produktbeskrivningar och andra dokument. Sådana dokument ska endast användas för kontraktsservice och returneras till oss efter att kontraktet är slutfört. Dokumenten ska hållas hemliga från tredje part, även efter det att kontraktet har upphört. Sekretessplikten upphör endast när och i den utsträckning kunskapen i handlingarna har blivit allmänt känd.

(2) Ovanstående bestämmelse gäller i enlighet med detta ämnen och material (t.ex. mjukvara, färdiga och halvfabrikat) samt verktyg, mallar, prover och andra föremål som vi tillhandahåller entreprenören för tillverkning. Sådana föremål - så länge de inte behandlas - förvaras separat på entreprenörens bekostnad och försäkras mot förstörelse och förlust i lämplig utsträckning.

§ 10 AVTAL AV TITEL

(1) En utvidgad, vidarebefordrad, utvidgad eller efterföljande förbehåll för ägaren till beställda varor erkänns inte av kunden.

(2) Om kunden accepterar ett erbjudande från entreprenören om överföring av äganderätten på villkor för betalning av inköpspriset (enkel äganderätt) upphör äganderätten senast med betalningen av inköpspriset för varorna.

§ 11 DEFEKTIVA LEVERANSER

(1) De lagstadgade bestämmelserna gäller för våra rättigheter i händelse av väsentliga defekter och äganderätt i varorna (inklusive felaktiga och korta leveranser samt felaktig montering, felaktig montering, drifts- eller driftsinstruktioner) och vid andra tullbrott från entreprenören, om inte annat anges nedan .

(2) Enligt lagstadgade bestämmelser ansvarar entreprenören särskilt för att varorna har den överenskomna kvaliteten när risken övergår till oss. I vilket fall som helst är de produktbeskrivningar som - särskilt genom beteckning eller hänvisning i vår ordning - föremål för respektive kontrakt eller ingår i kontraktet på samma sätt som dessa GPC gäller som ett avtal om kvaliteten. Det gör ingen skillnad om produktbeskrivningen kommer från oss, entreprenören eller tillverkaren.

(3) Trots avsnitt 442, punkt 1, straff 2 i den tyska civillagen (BGB), har klienten rätt till obegränsade anspråk på brister även om klienten inte var medveten om bristen när avtalet ingicks på grund av grov vårdslöshet.

(4) De lagstadgade bestämmelserna (§§ 377, 381 HGB) gäller för kommersiell inspektions- och klagomålsskyldighet enligt följande bestämmelse: Vår inspektionsskyldighet är begränsad till defekter som uppstår under vår inkommande varukontroll under extern utvärdering inklusive leveranspapper (t.ex. B. transportskador, felaktig och kort leverans) eller kan kännas igen i vår kvalitetskontroll i slumpmässigt provtagningsförfarande. I den mån accept har avtalats finns det ingen skyldighet att undersöka. Dessutom beror det på i vilken utsträckning en utredning är möjlig under normal affärsverksamhet, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vår skyldighet att meddela oss för defekter som upptäckts senare förblir opåverkade. Utan att det påverkar vår inspektionsskyldighet, anses vårt klagomål (anmälan om brister) vara snabbt och snabbt om det skickas inom fem arbetsdagar efter upptäckten eller, i fallet med uppenbara brister, leverans.

(5) Den efterföljande prestationen inkluderar också borttagningen av de defekta varorna och deras ominstallation, förutsatt att varorna har byggts in i en annan artikel eller fästs till en annan artikel i enlighet med deras typ och avsedda användning; vår lagstadgade rätt till återbetalning av motsvarande utgifter förblir opåverkad. Entreprenören bär de utgifter som krävs för testning och efterföljande prestanda även om det visar sig att det faktiskt inte var något fel. Vårt ansvar för skador i händelse av en orättvisad begäran om att avhjälpa brister förblir opåverkad. I detta avseende är vi emellertid endast ansvariga om vi erkände eller inte erkände genom grov vårdslöshet att det inte fanns någon fel.

(6) Oavsett våra lagstadgade rättigheter och bestämmelserna i punkt 5 gäller följande: Om entreprenören uppfyller sin skyldighet att komplettera prestanda - efter vårt val genom att eliminera bristen (efterföljande förbättring) eller genom att leverera en defektfri artikel (ersättningsleverans) - inom en uppsättning, Om inte efter en rimlig tidsperiod kan vi själva eliminera bristen och kräva återbetalning av nödvändiga utgifter eller motsvarande förskottsbetalning från entreprenören. Om entreprenörens efterföljande prestanda har misslyckats eller är orimligt för oss (t.ex. på grund av särskilt brådskande, hot mot operativ säkerhet eller hotet om oproportionerliga skador) krävs ingen tidsfrist; vi kommer att informera entreprenören omedelbart, om möjligt i förväg, om sådana omständigheter.

(7) I händelse av en väsentlig eller juridisk brist har vi dessutom rätt att sänka inköpspriset eller dra oss ur avtalet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Dessutom har vi rätt till ersättning för skador och utgifter i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

§ 12 LEVERANTÖRREKREATION

(1) Vi har rätt till våra lagstadgade regresskrav inom en leveranskedja (leverantörskrav enligt §§ 445a, 445b, 478 BGB) utöver kraven på brister. I synnerhet har vi rätt att kräva exakt vilken typ av kompletterande prestanda (reparation eller utbytesleverans) från entreprenören som vi är skyldiga vår kund i enskilda fall. Detta begränsar inte vår lagstadgade rätt att välja (avsnitt 439 punkt 1 BGB).

(2) Innan vi erkänner eller uppfyller ett felkrav som påstås av vår kund (inklusive återbetalning av utgifter i enlighet med § 445a § 1, 439 Punkt 2 och 3 BGB), kommer vi att meddela entreprenören och begära ett skriftligt uttalande, kort förklara fakta . Om ett underbyggt uttalande inte lämnas inom en rimlig tid och om det inte finns någon minnesvärd lösning, ska anspråk på brister som faktiskt beviljas av oss anses vara skyldiga till vår kund. I detta fall är entreprenören ansvarig för att tillhandahålla motsatser.

(3) Våra påståenden från leverantörsanvändning gäller också om de defekta varorna tas emot av oss eller en annan företagare, t.ex. B. genom att införliva den i en annan produkt.

§ 13 PRODUKTANSÄTTNING

(1) Om entreprenören är ansvarig för produktskador måste han ersätta oss från anspråk från tredje part i den mån orsaken ligger inom hans kontroll- och organisationsområde och han är själv ansvarig i det yttre förhållandet.

(2) Som en del av hans skadeståndskrav har entreprenören kostnader i enlighet med Återbetala §§ 683, 670 BGB, som är resultatet av eller i samband med ett krav från tredje part inklusive återkallelsekampanjer som genomförts av oss. Vi kommer att informera entreprenören om innehåll och omfattning av återkallande åtgärder - så långt det är möjligt och rimligt - och ge honom möjlighet att kommentera. Ytterligare juridiska fordringar påverkas inte.

(3) Entreprenören måste teckna och upprätthålla produktansvarsförsäkring med ett engångsbelopp på minst 10 miljoner euro per personskada / egendomsskada.

§ 14 EGENSKAPSRÄTTIGHETER

(1) På den första skriftliga begäran och utan att det påverkar lagstadgade krav, ska entreprenören försvara klienten för påstådda överträdelser av patenträtt, upphovsrätt eller annan äganderätt. Skadeståndskravet inkluderar alla utgifter som klienten ådrar sig i samband med fordringar från tredje part.

(2) Skyldighetstiden för skadeståndskravet är tre år från klientens kunskap eller grovt försumlig okunnighet om de omständigheter som ger upphov till fordran. Förresten, oavsett kunskap eller grovt försumlig okunnighet, förfaller rätten till gottgörelse tio år från skapandet.

§ 15 BEGRÄNSNING AV BEGRÄNSNINGAR

(1) Avtalsparternas ömsesidiga fordringar löper ut i enlighet med lagstadgade bestämmelser, såvida inte annat anges nedan.

(2) Trots avsnitt 438 punkt 1 nr 3 BGB är den allmänna preskriptionstiden för anspråk på brister tre år från risköverföring. Om ett godkännande har avtalats börjar preskriptionstiden med godkännandet. Den 3-åriga preskriptionstiden gäller också i enlighet med fordringar som uppstår till följd av äganderätten, varvid den lagstadgade preskriptionstiden för verkliga fordringar för överlämnande av tredje parter (avsnitt 3 (438) nr 1 BGB) förblir opåverkad. Dessutom blir anspråk baserade på titelfel inte förbudsföreskrivna så länge tredje part fortfarande kan hävda rätten mot oss - särskilt i avsaknad av en stadga om begränsningar.

(3) Föreskrifter om begränsningar i försäljningslagen inklusive ovanstående förlängning gäller - i juridisk omfattning - för alla avtalsenliga anspråk på brister. I den mån vi också har rätt till icke-avtalsenliga skadeståndsanspråk på grund av en brist, gäller den ordinarie lagstadgade preskriptionstiden (§§ 195, 199 BGB) såvida inte tillämpningen av försäljningslagets preskriptionstider i enskilda fall leder till en längre preskriptionstid.

§ 16 ANVÄNDNINGS- OCH EXPLOITATIONERättigheter

(1) Om inga avvikande avtal har tecknats, ger entreprenören oåterkalleligt entreprenören obegränsade användningsrättigheter och utnyttjande av alla beräkningar, grafik, planer, produkter, modeller, ritningar, vad gäller innehåll, utrymme och tid, under förutsättning att han själv är ägare till alla rättigheter. Verktygsgrafik eller andra dokument i skriftlig, elektronisk eller annan form.

§ 17 ÖVERSIKT

(1) Kunden har rätt att kontrollera utförandet av kontraktet av entreprenören. Kunden förbehåller sig rätten att inspektera test- och exekveringsdokument och kontrollera de system och anläggningar som krävs för utförandet av kontraktet. Om klienten anser att ett besök i entreprenörens lokaler är nödvändigt kommer kunden att registrera sig i förväg för en tid inom drifttiden.

(2) Kunden har också rätt att kontrollera att reglerna följs i enlighet med 19 §.

§ 18 Hänvisning

(1) Användaren av kundens företagsnamn, varumärke eller logotyp av entreprenören i samband med reklamändamål eller referenser kräver kundens uttryckliga, skriftliga samtycke i förväg.

§ 19 BB-NET-FÖRORDNINGAR, TILLGÄNGNINGSRÄTTIGHETER

(1) När man kommer in i fabrikens lokaler på bb-net åtar sig entreprenören att notera och följa de externa företagets bestämmelser. Reglerna finns på Internet kl www.bb-net.de/fremdfirmenordnung vara kallad.

§ 20 LOVVAL OCH JURISDICTION

(1) För dessa GPC och avtalsförhållandena mellan oss och entreprenören gäller lagen i Förbundsrepubliken Tyskland för uteslutning av enhetlig internationell rätt, särskilt FN: s försäljningslagstiftning.

(2) Om entreprenören är köpman i. S. d. Kommersiell kod, juridisk person enligt offentlig lagstiftning eller en offentlig specialfond, är den exklusiva - även internationella - jurisdiktionsplatsen för alla tvister som härrör från kontraktsförhållandet. Vårt affärsställe i Schweinfurt gäller i enlighet därmed om entreprenören är en entreprenör i. S. v. § 14 BGB är. I alla fall har vi emellertid också rätt att vidta rättsliga åtgärder på platsen för leveransskyldigheten i enlighet med dessa GPC eller ett prioriterat individuellt avtal eller på entreprenörens allmänna jurisdiktion. Åsidosättande av lagstadgade bestämmelser, särskilt de som gäller exklusivt ansvar, förblir opåverkade.

Du kan ladda ner våra allmänna köpvillkor från februari 2020 som PDF här:

Einleitung:

Denna instruktion gäller alla affärspartners, leverantörer, kunder, myndigheter och andra tredje parter inklusive deras anställda och tredje parter involverade av dem (nedan kallat "externa företag") som arbetar i fabrikslokalerna till bb-net Media GmbH (nedan kallat "bb-net") Spela teater. Dessa externa företagsregler gäller Lissabon Street 4.

Omfattningen av dessa instruktioner börjar när du går in och slutar när du lämnar fabrikslokalerna. Syftet med dessa instruktioner är att undvika eller minska säkerhets-, hälso-, miljö- och egendomsrisker när externa företag arbetar i fabrikens lokaler.

Dessutom tjänar dessa instruktioner till att stödja externa företag i att förbereda sin egen riskbedömning och samtidigt kräva efterlevnad av kraven nedan.

§ 1 REGLER FÖR ARBETS- OCH MILJÖSKYDD

Alla relevanta arbets- och miljöskyddsbestämmelser, statliga och branschförenings arbetsskyddsföreskrifter och allmänt erkända säkerhets- och arbetshälsoregler, inklusive olycksförebyggande föreskrifter som gäller arbetsomfånget, samt gällande arbetstidslagar, måste följas av de externa företagen när de utför verksamheten. Om de externa företagen inte känner till dessa regler är de skyldiga att erhålla nödvändig information. De externa företagen garanterar att varken de eller deras underleverantörer anställer anställda utan giltiga och korrekta arbetsdokument och att respektive lagstadgade regler för lönebetalning följs.

2 § SAMORDNARE

Koordinatoren är alltid anställd på bb-net. Koordinatoren är den direkta kontaktpersonen för det externa företaget i alla frågor vid vistelse i fabriken i bb-net. Det externa företaget kommer att informeras om koordinatorens namn och telefonnummer när de kommer in i fabrikslokalerna för första gången.

§ 3 BESTÄLLNING, INSTRUKTIONER OCH VILLKOR

Det externa företaget är skyldigt att följa beställningarna och instruktionerna från samordnaren, hans agent, bb-nets säkerhetsspecialist (nedan kallat ”auktoriseringsombudet”). Om det externa företaget har tvivel om auktorisationen av den behöriga personen att utfärda order och instruktioner är det skyldigt att godkännandet bekräftas av samordnaren. Övervakning och utfärdande av order och instruktioner av auktoriserade tjänstemän befriar inte det externa företaget från sitt eget ansvar gentemot sina anställda och bb-net.

I händelse av brott mot arbets- och miljöskyddsbestämmelser, liksom andra tullbrott, har bb-net rätt att beordra upphörandet av arbetet tills överträdelsen har åtgärdats och att utesluta anställda som inte agerar från ytterligare aktiviteter.

§ 4 VAD GÖR I HÄNDELSEN AV Olyckor

Vid olyckor av något slag måste anläggningschefen, samordnaren och säkerhetsspecialisten omedelbart meddelas. Dessutom är det externa företaget skyldigt att uppfylla de lagstadgade rapporteringsskyldigheterna som gäller för alla industriolyckor. Skador eller funktionsfel i bb-nätanläggningar och system måste också rapporteras omedelbart till samordnaren.

§ 5 SÄKERHETSKONSULTING

Bb-nets säkerhetsspecialist ger råd till det externa företaget i alla frågor som rör arbetssäkerhet. Hon är tillgänglig för det externa företaget för information och kommer att ge dem råd om till exempel de faror som uppstår genom de enskilda systemen och processerna och åtgärder för att förhindra dem. Det externa företaget måste ta reda på kontaktuppgifterna för den ansvariga säkerhetsombudet via samordnaren.

§ 6 MILJÖKONSULTING

Bb-nets säkerhetsspecialist ger råd till det externa företaget i alla frågor om miljöskydd. Hon är tillgänglig för det externa företaget för information om alla frågor som rör avfallshantering, mark- och vattenskydd, föroreningsbekämpning och hantering av farligt gods. Det externa företaget måste ta reda på kontaktuppgifterna för den ansvariga säkerhetsombudet via samordnaren.

§ 7 SÄRSKILDA YTTERLIGA FÖRETAGSFÖRETAG

Det externa företaget åtar sig att följa följande punkter:

 1. Det externa företaget informerar samordnaren innan starten, efter slutet och närhelst de aktiviteter som utförs i fabrikslokalerna avbryts.
 2. Entreprenören ser till att de alltid lämnar arbetsmiljön i ett säkert skick.
 3. Det externa företaget informerar samordnaren om möjliga störningar i den operativa processen. Den rapporterar till samordnaren alla fel och oegentligheter som uppstår under genomförandet av aktiviteten.
 4. Det externa företaget definierar det dagliga arbetet med den ansvariga samordnaren.
 5. Verktygen och utrustningen som används, särskilt stegar och ställningar, måste vara i ett säkert arbetsskick. När de lämnar arbetsplatsen måste de vara inlåsta eller på annat sätt säkrade så att de inte utgör någon fara för personer eller egendom eller kan användas utan tillstånd.
 6. Elektriska matningspunkter vid arbete med byggnader och byggnadstjänster eller produktionssystem måste ha en restströmsenhet (RCD).
 7. De fordon som används av det externa företaget måste följa gällande bestämmelser på platsen.

§ 8 INTERN SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Det externa företaget följer följande interna säkerhetsföreskrifter:

 1. Verktyg, enheter, utrustning och system från bb-net får inte användas utan tillstånd, utan bevis på nödvändig kvalifikation och lämplighet och utan instruktioner från bb-net.
 2. Materiallager och materialbuntar måste läggas ut på ett sådant sätt att de inte äventyrar arbetssäkerheten, produktionsprocessen, transporten eller trafikflödet.
 3. Utgrävningar, diken, öppna kanaler, golvöppningar etc. måste vara tillräckligt säkrade överallt och belysta i mörkret. Farliga arbetsplatser ska avslutas.
 4. Att ta med och konsumera alkoholhaltiga drycker och andra berusande ämnen (droger) är inte tillåtet i fabriken i bb-net. Medlemmar i det externa företaget som har rimliga skäl att misstänka att de är under påverkan av berusande ämnen eller drycker kan utvisas från företagets lokaler.
 5. Det externa företaget följer rökförbudet.
 6. Det externa företaget ser till att dess anställda bär nödvändig personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, skyddsskor, hårda hattar etc.).
 7. De relevanta lagstadgade bestämmelserna för allmän vägtrafik gäller för fabrikerna i bb-net. Företagstrafik måste dock alltid prioriteras och interna företagstrafik- och beteendebestämmelser måste följas. Maximal hastighet för fordon av alla typer inom företagets lokaler är 20 km / h.
 8. Fordon från externa företag är endast tillåtna i företagets lokaler för lastning och lossning.
 9. Anställda hos externa företag som driver industrifordon, kranar och flygplattformar måste ha ett motsvarande utbildningsintyg.
 10. De anställda i det externa företaget får inte komma in i delar av företaget, med undantag för pausområden och sanitetsanläggningar, som inte ingår i det externa företagets verksamhetsområde. Undantagsvis kan andra delar av företaget komma in efter samråd med ansvarig samordnare, i den mån detta är nödvändigt för att genomföra verksamheten.
 11. Obligatoriska, förbuds- och varningsskyltar och markeringar måste följas. De får inte tas bort eller görs oläsliga.
 12. Flyktvägar och dörrar är markerade. De ska alltid hållas tydliga.
 13. Brandsläckningsutrustning, hydranter och motsvarande skyltar får inte täckas, blockeras eller göras oanvändbara på något annat sätt. De måste vara tillgängliga hela tiden. Eventuella skador måste rapporteras omedelbart till samordnaren.
 14. Fotgängare måste använda de markerade trottoarerna och se upp för trafiken med industrifordon.

§ 9 Farligt arbete

För farligt arbete krävs arbetstillstånd eller tillstånd. Det externa företaget får detta från den ansvariga samordnaren vid behov. Det externa företaget använder endast kvalificerade anställda för farligt arbete. Det externa företaget ser till att all verksamhet i fabrikerna i bb-net godkänns av samordnaren. Farligt arbete inkluderar särskilt:

 1. hantering av farliga ämnen,
 2. Arbeta med eller i närheten av elektriska system och utrustning,
 3. Arbeta med brandrisk (svetsning, bränning, uppvärmning, skärning) och brandfarliga vätskor,
 4. Arbeta med ånga eller tryckledningar,
 5. Arbeta med risk för att falla,
 6. Arbetet som kräver särskilda försiktighetsåtgärder eftersom det finns omedelbara faror för anställda i det externa företaget och bb-net.

§ 10 OTRYCKLIG RISK

Man talar om ”ömsesidig risk” när bb-net och / eller det externa företaget ser sin egen och / eller externa riskpotential vid genomförandet av verksamheten. Om det finns en möjlig ömsesidig fara, diskuterar det externa företaget med samordnaren om och vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga innan arbetet påbörjas. Avtalet med samordnaren frigör inte det externa företaget från sin plikt att övervaka sina egna anställda.

Följande gäller i detalj:

 1. När du arbetar på eller i närheten av spänningssystem eller utrustning, måste även den byggnadsteknologi som är ansvarig för detta område vara påslagen. Det externa företaget måste ta reda på kontaktuppgifterna för den relevanta specialistavdelningen genom samordnaren.
 2. Elektrisk energi får endast dras från det externa företaget vid de tilldelade matningsställena. Det externa företaget måste ta reda på matningspunkterna via samordnaren.
 3. Andra elektriska anslutningar till företagets nätverk får endast utföras av byggnadsavdelningen med samordnarens medverkan.
 4. Utförandet av jordarbeten måste diskuteras i förväg med verkställande ledningen på grund av eventuella skador på försörjningsledningarna. Det externa företaget måste ta reda på kontaktuppgifterna för anläggningsledningen genom samordnaren.

§ 11 RIKTLINJER FÖR MILJÖ, ENERGI OCH ARBETSSÄKERHET

Det externa företaget är skyldigt att följa riktlinjerna för miljö, energi och arbetssäkerhet.

I synnerhet gäller följande:

 1. Tillhandahållande och lagring av vattendragande och miljöfarliga ämnen måste ske i uppsamlingsbassänger.
 2. Hantering av ämnen som är farliga för vatten får inte leda till någon skadlig förorening av marken, grundvattnet, ytan eller avloppsvattnet. Arbets- och lagringsbehållare måste vara lämpliga, i gott skick och dubbelväggiga från 100 liter. En tillräcklig mängd bindemedel måste hållas tillgänglig på arbetsområdet.
 3. Bränslesystemet och smörjsystemet för fordon och maskiner måste vara fria från läckor.
 4. Avloppsavlopp och andra vätskor är förbjudet. Detsamma gäller införandet av avloppsnätet, såvida inte miljöskyddsspecialisten har gett samtycke.
 5. Det externa företaget är skyldigt att korrekt återvinna, bortskaffa och ta bort allt från avfall som uppstår under verksamheten i enlighet med gällande föreskrifter från bb-nettets fabrikslokaler. En kopia av alla bevis och dokument som härrör från denna skyldighet måste överlämnas till samordnaren omedelbart. Det externa företaget har i enskilda fall rätt att bortskaffa avfall i fabrikens lokaler i enlighet med gällande avfallsseparationssystem med samtycke från bb-netts avfallshanteringsansvarig. Det externa företaget måste ta reda på kontaktuppgifterna för den ansvariga avfallshanteraren via samordnaren.
 6. Förbränning av avfall av något slag i fabrikens lokaler är förbjudet.
 7. Damm-, lukt- och bullerutsläpp måste minskas till vad som är tekniskt möjligt.
 8. Skadlig exponering för anställda och invånare måste uteslutas. De använda maskinerna måste uppfylla kraven i förordningen om utrustning och maskinbrus.
 9. Konstruktions-, hjälp- och driftsmaterial som innehåller asbest, halogenerade kolväten, bly och cancerframkallande fibermaterial får inte användas.
 10. Resurser (t.ex. vatten, energi, hjälpmedel och driftsmaterial) måste användas sparsamt.
 11. Det externa företaget använder endast anställda som är kvalificerade genom utbildning, utbildning eller erfarenhet för aktiviteter med betydande miljöpåverkan. Tillhörande bevis måste visas att bb-net när som helst på begäran

§ 12 BRANDSKYDD

Vid aktiviteter med brandrisk är det externa företaget skyldigt att använda tillståndsförfarandet för hett arbete och att ordna att brandlarmsystemen ska tas ut via samordnaren, med inblandning av säkerhets- / brandskyddsombudet. Det externa företaget är skyldigt att tillhandahålla släckmedel och, efter att arbetet är slutfört, ta bort brandfarliga ämnen och gaser från byggnaden eller arbetsområden som takytorna och vid behov tillhandahålla en brandskyddspost. Flyktvägar, dörrar och brandsläckningsutrustning måste hållas tydliga. Genombrott genom brandväggar är endast tillåtna efter samråd med koordinatorn och kan stängas igen med den procedur som anges av koordinatorn.

§ 13 YTTERLIGARE GÄLLANDE UPPLYSNINGAR

 1. Bygg- och monteringsplatsen måste alltid hållas i rent skick och rengöras vid slutet av arbetet.
 2. Fotografering eller filmning i företagets lokaler är inte tillåtet - såvida det inte finns ett särskilt tillstånd från bb-net.
 3. På söndagar och helgdagar får anställda från externa företag endast komma in i våra lokaler med skriftligt godkännande från bb-net.
 4. Utvinning av konstruktionsvatten från hydranter är endast tillåtet med godkännande av samordnaren.

§ 14 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

bb-net åtar sig att använda energi noggrant och att kontinuerligt förbättra sin energieffektivitet. Det externa företaget säkerställer därför ekonomisk och noggrann energianvändning!

§ 15 SÄRSKILDA FÖRORDNINGAR

Om det finns specifika regler är det externa företaget skyldigt att följa dem. De specifika förordningarna meddelas av samordnaren under briefingen.

§ 16 MEDARBETARETRÄNING

Det externa företaget är skyldigt att instruera sina anställda om innehållet i dessa "bb-netinstruktioner för externa företag" innan arbetet påbörjas och att lämna bevis på detta i lämplig form på begäran från bb-net. Dessutom måste det externa företaget se till att dess anställda följer reglerna i "bb-netinstruktionerna för externa företag". Instruktionerna om arbetsförhållanden, faror och skyddsåtgärder måste påvisas upprepas minst en gång om året.

§ 17 ANSVAR FÖR SPRÅKVERSIONER

Det finns bara en tysk version, detta är bindande.

Garantivillkoren för bb-net media GmbH (nedan bb-net) riktar sig uteslutande till kommersiella kunder. Om du har köpt en tecXL-produkt som privatperson, vänligen kontakta den relevanta återförsäljaren för bearbetning av garantin. Rättigheter utöver garantin begränsas inte av beviljande av en garanti.

§ 1 GARANTIENS INNEHÅLL

(1) bb-net garanterar sina kunder att den sålda hårdvaran är fri från tillverknings-, material- och bearbetningsdefekter. De allmänt erkända teknikreglerna vid tillverkningstillfället är avgörande.

(2) bb-net kommer antingen att reparera de defekta varorna eller ersätta dem med en produkt som är minst likvärdig eller jämförbar. I vilket fall som helst kommer kostnaderna att bäras av bb-net.

(3) Om den defekta enheten inte kan repareras eller bytas ersätter bb-net dig det aktuella värdet på enheten. Verkligt värde bestäms utifrån en progressiv rabatt från bb-net. Om bristen inträffar inom de första 12 månaderna kommer bb-net att ersätta köparen för hela köpeskillingen. 
Fig. Rabattutveckling: 
> 12 månader - 20% rabatt 
> 18 månader - 30% rabatt 
> 24 månader - 40% rabatt 
> 30 månader - 50% rabatt  

(4) Utbytta delar blir egendom till bb-net. Det finns inga ytterligare fordringar. Speciellt tillhandahåller bb-net inte lånenheter för reparationer under garantiperioden och tar inte kostnaderna för detta.

(5) Om ett uppladdningsbart batteri används för bearbetade begagnade varor med tecXL-tätningen garanterar bb-net en minimitid på 30 minuter vid regelbunden drift.

§ 2 UTESLUTNING AV GARANTI

(1) Slitdelar är undantagna från garantin. Dessa inkluderar särskilt, men inte uteslutande: batterier, kondensatorer, fläktar, värmeledande medel, missfärgning, gångjärn, spakar, klaffar eller tecken på slitage i inmatningsområdet. Garantin för ackumulatorer är begränsad till högst 6 månader.

(2) Garantin täcker inte skador orsakade av force majeure eller naturkatastrofer i synnerhet, men inte uteslutande: brand, strålning, frost, sol / värme, översvämningar, krig, datavirus, programmerings- och programvarufel, externa krafter eller stötar.

(3) Felaktig användning eller modifiering av enheterna är också undantagna från ett garantikrav. Exempel på felaktig användning är särskilt, men inte uteslutande: vattenskador, korrosionsskador, defekter på grund av tillbehör som inte är godkända av tillverkaren och installation av programvara som inte godkänts av tillverkaren.

(4) Seriefel från tillverkaren, programvarufel och / eller fel i samband med operativsystemet är undantagna från garantin.

(5) Dessutom upphör garantiets giltighet om installation, skötselinstruktioner och reparation av enheten inte observeras av någon annan person / företag än bb-net. Förutom bb-net har en reparation av tredje part uttryckligen godkänt skriftligen.

(6) Fristående men också inbyggda skärmar klassificeras i fyra klasser med pixelfel enligt ISO 13406-2. Dessa produkter testas och säljs enligt ISO-kategorin pixelfelklass II. Det maximala tillåtna antalet defekter per miljon pixlar är två kontinuerligt upplysta pixlar (defekt typ 1), två kontinuerligt svarta pixlar (defekt typ 2) eller fem defekta underpixlar, antingen kontinuerligt upplysta i färgerna röd, grön, blå och kontinuerligt svart ( Fel typ 3). Felaktiga pixlar representerar inte ett garantifall inom tillämplig specifikation.

(7) Montering eller demontering av den defekta delen eller produkten omfattas inte av garantin.

§ 3 GARANTIPERIODE

(1) Garantiperioden för tecXL-produkter är 24 månader, för annan begagnad maskinvara, så kallad begagnad IT, 3 månader och börjar från fakturadatum.

(2) Om kunden återförsäljer produkter med tecXL-tätningen för första gången, börjar garantiperioden igen, men förlängningen är begränsad till högst 6 månader. På begäran måste originalköpskvittot överlämnas till bb-net, vilket tydligt identifierar enheten. Ackumulatorer är undantagna från detta.

(3) Om komponenter byts ut inom ramen för garantin uppfyller detta inte en ny start av garantiperioden.

§ 4 FÖRFARANDE FÖR GARANTI (INLÄGGANDE GARANTI)

(1) Om du upptäcker en fel i din tecXL-produkt, vänligen kontakta vår kundservice omedelbart med hjälp av onlineformuläret på ditt kundkonto.

(2) Om vår kundtjänst fastställer att den klagade produkten eventuellt är defekt och garantikravet är motiverat, kommer du att få ett behandlingsnummer (RMA) och instruktioner för att skicka produkten till bb-net.

(3) Returer till bb-net som godkänts av oss i lämplig transportförpackning betalas i förväg och försäkras i enlighet därmed. Sändningen sker till den adress som anges vid returen.

(4) När garantin har givits kommer du att få din tecXL-produkt tillbaka med samma konfiguration som den ursprungligen hade när du köpte den, förutsatt att uppdateringar görs.

(5) Du får inte returnera en ofullständig produkt till bb-net utan att kontakta vår kundtjänst i förväg. bb-net förbehåller sig rätten att returnera obekanta sändningar och fakturera avsändaren för frakt- och hanteringskostnader.

§ 5 KOSTNADSGODKÄNNANDE

(1) Kostnaderna för sändning och tillhörande kostnader ska bäras av köparen. I händelse av klagomål inom de första 60 dagarna efter leveransdatum ger bb-net möjligheten att också bära returkostnaderna.

(2) Efter avslutad reparation skickar bb-net enheterna tillbaka till kunden på bb-netts bekostnad utan ytterligare varsel.

§ 6 AVSÄTTNING

(1) bb-net tar inget ansvar för data och installerad programvara. bb-net förbehåller sig rätten att radera databärare inom ramen för garantiöverensstämmelse och att installera om operativsystemet. Det är kundens ansvar att installera om operativsystemet och annan programvara.

(2) bb-net tar inget ansvar för uppgifter som går förlorade vid transit från eller till bb-net. Transportförsäkringen täcker endast försändelsens värde.

(3) bb-net tar inget ansvar för reparationer som utförts som en gest av goodwill.

§ 7 DATaskydd

(1) Uppgifterna som krävs för genomförandet och behandlingen av garantin registreras, överförs och behandlas. Genom att använda det för närvarande giltiga returförfarandet samtycker kunden till att denna information kan samlas in och behandlas. bb-net verkar i princip i enlighet med bestämmelserna om datakonomi.

§ 8 PRESTATIONSPLATS, JURISDIKTIONSPLATS OCH GÄLLANDE LAG

(1) Platsen för att uppfylla skyldigheterna från denna garanti är Schweinfurt. Såvitt det är tillåtet är domstolens regionala domstol i Schweinfurt. Tysk garanti är tillämplig på denna garanti för uteslutning av FN: s försäljningslag, såvida detta inte strider mot obligatorisk internationell konsumentskyddslagstiftning.

Följande uppförandeprinciper beskriver önskat etiskt korrekt beteende vid alla affärsmöjligheter i enlighet med tillämplig lag och relevanta interna riktlinjer. Alla anställda på bb-net ansvarar för efterlevnaden av uppförandekoden. Principerna är huvudsakligen indelade i integritet, tillförlitlighet och transparens.

§ 1. ALLMÄN

Denna uppförandekod utarbetades av ledningen och beskriver värdena vi delar och hur vi vill arbeta tillsammans - idag och i framtiden. De ger oss ett tydligt mål som vi måste uppnå för att säkerställa vårt företags långsiktiga framgång. Ett respektfullt och kooperativt samarbete såväl som en medveten uppfattning om socialt ansvar utgör grunden för vår långsiktiga företagssucces. Ansvarigt, etiskt korrekt och ärligt beteende förväntas av ledning, anställda, men också affärspartners, leverantörer och eventuellt framtida dotterbolag eller samarbetsföretag.

Uppförandekoden gör anspråk på oss själva, samtidigt är det ett löfte till omvärlden för ansvarsfullt beteende gentemot affärspartners och allmänheten, men också i kontakter med varandra inom företaget. Det borde fungera som en riktlinje för vårt dagliga beteende.

Våra chefer har en speciell rollmodellfunktion. En förutsättning för en företagsomfattande implementering av uppförandekoden är att våra värderingar exemplifieras av cheferna. De är den första kontaktpunkten för frågor om förståelse av reglerna och ser till att alla anställda känner till och förstår uppförandekoden. Som en del av deras ledningsuppgifter förhindrar de oacceptabelt beteende eller vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra regelöverträdelser inom deras ansvarsområde.

§ 2 VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER FÖR GÅNG

För oss är efterlevnad av lagar och förordningar en väsentlig grundprincip för ekonomiskt ansvarsfulla åtgärder. Vi följer alltid tillämpliga lagliga förbud och skyldigheter.

Våra medarbetare är grunden för framgången för vårt företag. Så att deras styrkor kan utvecklas skapar vi en arbetsmiljö som lever denna uppskattning och främjar integritet. Vi litar på varandra och håller vårt ord. Vi står för lika möjligheter, eftersom det finns en stor potential i mångfalden hos våra anställda. Vi behandlar alla anställda lika oavsett etniskt eller nationellt ursprung, kön, religion, världsbild, politisk ställning, funktionshinder, ålder eller sexuell identitet eller någon annan skyddad egenskap eller status. Vi visar varje anställd den nödvändiga respekten, behandlar varandra med anständighet och om vi inte håller med om saker, är vi utan att förnedra varandra. Vi tar fullt ansvar för våra beslut, handlingar och resultat. Trovärdighet uppstår när vi tar ansvar för vad vi säger och gör. Alla säger tydligt sina avsikter och mål och förväntar sig att andra delar sin åsikt.

Våra anställda anställs och marknadsförs uteslutande på grundval av deras kvalifikationer och tekniska, men också sociala färdigheter. Varje anställd är skyldig att avstå från någon form av diskriminering och att leva en respektfull och kollegial relation.

Vi tolererar inte sexuella trakasserier i någon form och använder språk som varken är diskriminerande, skrämmande, trakasserande, hotande, kränkande, sexuellt kränkande eller på något sätt kränkande eller olämpligt.

Rätten till lämplig ersättning erkänns för alla anställda. Ersättningen och andra tjänster motsvarar minst respektive nationella och lokala rättsliga standarder.

Våra anställdas hälsa och säkerhet är lika viktigt för oss som kvaliteten på vårt arbete och vår framgång. Arbetshälsa och säkerhet är en integrerad del av alla operativa processer från början. Våra anställdas hälsa är vår största tillgång och en skyldighet för alla. Vårt företag tar hänsyn till relevanta regler för arbetssäkerhet, modern teknik, arbetsmedicin, hygien och andra ergonomiska fynd. Var och en av våra anställda främjar säkerhet och hälsoskydd i sin arbetsmiljö och följer bestämmelserna om arbetsmiljö. Chefen är skyldig att instruera och stödja sina anställda i att uppfylla detta ansvar.

Alla anställda är skyldiga att använda företagets egendom och resurser på lämpligt och noggrant sätt och för att skydda det från förlust, stöld eller missbruk. Vi använder företagets materiella och immateriella egendom endast för företagsändamål och inte för personligt bruk såvida inte uttryckligen tillåts.

Viktiga företagsmål för oss är hållbart miljö- och klimatskydd samt resurseffektivitet. Vi kontrollerar och validerar våra alternativ för CO2-För att minimera utsläpp och att kontinuerligt optimera våra produkter och våra åtgärder. Vi uppnår detta genom ett omfattande hållbarhetskoncept, ett stort antal miljöprojekt och det oundvikliga CO2-Kompensera fotavtrycket med klimatcertifikat. Varje anställd ansvarar för att behandla naturresurserna noggrant och bidra till skyddet av miljön och klimatet genom sitt individuella beteende.

Korruption, penningtvätt och brott mot tillämplig lag leder till sanktioner mot den / de berörda personen. Varje anställd får inte acceptera, kräva eller utlovas några gåvor eller andra förmåner från kunder, leverantörer eller andra personer i öppen eller dold form för eller för att fullgöra sina avtalsförpliktelser utan samtycke från arbetsgivaren. Om du har några frågor, juridiska tvivel eller motiverade misstankar, måste du rådfråga din linjechef. Ingen av våra anställda får använda företagets affärsanslutningar till egen fördel eller för andra att göra det till nackdel.
Korruption, penningtvätt och brott mot tillämplig lag leder till sanktioner mot den / de berörda personen. 

Vårt företag är medvetet om sitt ansvar för utbildning och vetenskap, för kultur och idrott samt för sociala frågor. Socialt ansvar och socialt engagemang har varit en integrerad del av företagskulturen i årtionden.

Vi gör donationer och andra former av socialt engagemang enbart i företagets intresse. Vi gör inga ekonomiska donationer till mottagare som en intressekonflikt kan uppstå med.

Donationer görs öppet, eftersom syftet, mottagaren av donationen och bekräftelsen av donationen av mottagaren av donationen är dokumenterat och verifierbart.

Den offentliga uppfattningen av bb-net Media GmbH formas till stor del av varje enskild anställds utseende, handlingar och beteende. Vi är alla ansvariga för detta. Olämpligt beteende från en person kan orsaka betydande skador på vårt företag.

Därför uppmanas varje anställd att behålla vårt företags rykte genom sitt beteende och utseende offentligt eller i sociala medier.

Vårt företag respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och är engagerade i deras efterlevnad och skydd. Vi respekterar värdigheten och personliga rättigheterna för våra anställda och tredje parter. Vi avvisar strikt alla former av tvångs- och barnarbete.

§ 3 HANDLING MED AFFÄRSPARTNERS / KONKURRENSER

Affärsrelationer är baserade på objektiva kriterier, inklusive pris och kvalitet, men också på ett väl etablerat, rättvist samarbete. Vår framgång är också baserad på ett förtroendeförhållande med våra kunder.

Affärsbeslut fattas endast i företagets bästa. Det är viktigt för oss att våra beslut inte styrs av privata intressen. Intressekonflikter med privata, andra ekonomiska eller andra frågor ska undvikas för alla anställda från början. Transparent avslöjande av konflikten är en förutsättning för att lösa eventuella intressekonflikter som uppstår.

Vi kan uppnå framgångsrika och hållbara affärsavtal i konkurrens med övertygande kvalitet och prestanda för våra produkter och tjänster. Principerna för ärlighet och integritet måste följas i all affärsverksamhet och social verksamhet.

Utbytet av presenter och inbjudningar i den dagliga verksamheten är helt legitimt så länge det inte överskrider ett rimligt värde och frekvens.

Moraliskt beteende och rättvis konkurrens är grunden för vår framgång. Vi följer reglerna för rättvis konkurrens. Utbyte av information om priser, prisinställningsfaktorer eller priskomponenter, uppdelning av territoriella och kundgrupper, avtal eller information om leveransförhållanden och deras villkor är inte tillåtet bland konkurrenter. Vi förväntar oss att våra anställda och våra affärspartners fullt ut tar sitt ansvar för att säkerställa rättvis konkurrens.

§ 4 KONFIDENTIALITET OCH DATASKYDD

Vår egen utveckling och vår kunskap är av enastående värde. Vi skyddar dessa immateriella tillgångar eftersom de är av stor ekonomisk betydelse för vårt företags framtid.

Vi respekterar immateriella rättigheter och följer lagar och regler för dataskydd. När vi använder extern informationsteknologi och mjukvara åtar vi oss att endast använda lagligt förvärvade och licensierade versioner.

Den anställda är skyldig att hålla hemligheten om alla affärs- och operativa processer som han har blivit medveten om genom sitt arbete eller på något annat sätt. Detta omfattar också affärshemligheter eller operativa processer för andra företag som arbetsgivaren är juridiskt, ekonomiskt eller organisatoriskt kopplat till och som blev känd under avtalets löptid.

De operativa processerna inkluderar särskilt tillverkningsprocesser, distributionskanaler, kundlistor, beräkningsbaser, företagsprogramvara och jämförbar information. Detta inkluderar också den anställdes egna observationer, erfarenheter och resultat. Alla affärsdokument och register över affärstransaktioner ska behandlas som arbetsgivarens egendom och överlämnas till arbetsgivaren senast när anställningsförhållandet upphör. Sekretessplikten gäller inte för processer och fakta som är tillgängliga för alla och vars upplysning uppenbarligen är utan nackdel för arbetsgivaren. Vid tveksamhet är den anställde skyldig att få instruktioner från sin överordnade eller ledningen.

Även efter att anställningsförhållandet har upphör, fortsätter skyldigheten att hålla hemligheten kvar, förutsatt att detta inte, eller bara obetydligt, hindrar den anställdes professionella utveckling. Skulle den sekretessbelagda postkontrakten på ett lämpligt sätt hindra den anställde i sin professionella utveckling, har han rätt till befrielse från denna skyldighet gentemot arbetsgivaren.

Arbetstagaren är förbjuden att behandla personuppgifter utan tillstånd (datahemlighet). De är skyldiga att respektera datasekretess när de påbörjar sitt arbete. Datasekretess fortsätter att existera även efter att verksamheten har avslutats (avsnitt 53 i lagen om skydd av personuppgifter). Den anställde måste skydda affärshemligheter även efter att anställningsförhållandet har upphört.

Vi strukturerar våra relationer med nuvarande och tidigare anställda, sökande, affärspartner och andra grupper av människor på ett sådant sätt att affärsrelevant, konfidentiell, hemlig och personlig information skyddas. Vi samlar in, behandlar eller använder personuppgifter endast i den mån detta är nödvändigt för specificerade, tydliga och legitima syften. Användningen av uppgifterna för de drabbade bör vara transparent. Vi upprätthåller rätten till information och korrigering samt om nödvändigt invändningar, blockering och radering av uppgifterna.

Våra anställda åtar sig att följa bestämmelser om dataskydd, lagstadgade och operativa bestämmelser och att skydda dem från missbruk. Vi åtar oss att upprätthålla en lämplig standard för att säkra data.

Alla databehandlingskomponenter måste säkras på ett sådant sätt att obehörig intern eller extern användning förhindras.

§ 5 KONTAKT PERSON

Alla anställda uppmanas att kontakta sin chef, ledningen eller via e-post i förtroende [e-postskyddad] att vända sig, fri från rädsla för negativa konsekvenser.

Alla kontaktpersoner åtar sig att upprätthålla absolut hemlighet om detta begärs av den person som kontaktar eller om deras skydd kräver detta.

den FN: s Global Compact är världens största och viktigaste initiativ för ansvarsfull bolagsstyrning. Baserat på tio universella principer och målen för hållbar utveckling strävar han efter visionen om en inkluderande och hållbar global ekonomi till gagn för alla människor, samhällen och marknader, idag och i framtiden. Vi har varit en del av Global Compact sedan 10. De 2019 principerna är indelade i fyra områden:

01. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

(1) Företag bör stödja och respektera skyddet av internationella mänskliga rättigheter.

(2) Företag bör se till att de inte medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

02. ARBEIDSSTANDARDER

(3) Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.

(4) Företag bör förespråka eliminering av alla former av tvångsarbete.

(5) Företag bör förespråka avskaffande av barnarbete.

(6) Företag bör stå upp för att eliminera diskriminering i anställning och förvärvsarbete.

03. MILJÖ

(7) Företag bör följa försiktighetsprincipen när de hanterar miljöproblem.

(8) Företag bör ta initiativ för att främja ökad miljömedvetenhet.

(9) Företag bör påskynda utvecklingen och spridningen av miljövänliga tekniker.

04. FÖRBJUDANDE AV KORRUPTION

(10) Företag bör stå emot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

dataskydd

A. UTFÖRANDE SAMMANFATTNING

1. Vem ansvarar för lagen om uppgiftsskydd?
Ansvarig i. S. d. Dataskydd är bb-net Media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Används cookies och analysverktyg på webbplatsen?
Ja. Detaljer om deras syfte och alternativ för radering finns i Sekretessinställningar för bb-net.deoch Sekretessinställningar för shop.bb-net.de.

3. Var och hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
För de behandlingsåtgärder vi utför på webbplatsen anger vi hur länge data lagras av oss och när de raderas eller blockeras. Såvida inte en uttrycklig lagringsperiod anges nedan, kommer dina personuppgifter att raderas eller blockeras så snart syftet eller laglig grund för lagring inte längre gäller. Dina data kommer bara att lagras på servrar i Tyskland.

4. Vidarebefordrar vi dina uppgifter till tredje part?
Nej. Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till obehöriga tredje parter. Vi använder dock externa tjänsteleverantörer för vår bearbetningsverksamhet och för att hantera våra affärstransaktioner (t.ex. inom områdena IT, logistik, telekommunikation, försäljning och marknadsföring). De agerar endast i enlighet med våra instruktioner och har enligt kontrakt 28 GDPR tvingats följa bestämmelserna om dataskydd och vidta de nödvändiga datasäkerhetsåtgärderna för att skydda dina data från förlust och obehörig åtkomst hela tiden.

5. Finns det en skyldighet att lämna personuppgifter?
Nej. Vi gör inte ingåendet av kontrakt med oss ​​beroende av att du skaffar oss personuppgifter i förväg. För dig som kund finns det i princip ingen juridisk eller avtalsenlig skyldighet att ge oss dina personuppgifter. Det kan dock hända att vi bara kan ge vissa erbjudanden i begränsad omfattning eller inte alls om du inte tillhandahåller nödvändig information (t.ex. beställningar i webbshoppen).

6. Vem kan du kontakta om du har några frågor?
Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta [e-postskyddad].

B. PRIVACY INFORMATION

Se punkt B) 1. till 9.

B 1. Allmän information om dataskydd

1.1 Räckvidd
Denna dataskyddsinformation gäller för behandling av personuppgifter vid åtkomst och användning av webbplatsen "bb-net.de" och den webbshop som kan nås via den ("shop.bb-net.de").

1.2 Styrenhet
Det organ som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 4 nr 7 DS-GVO är bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Schweinfurt, e-post: [e-postskyddad]

1.3 Dataskyddsombud
Vårt företags dataskyddsombud är tillgängligt för dig när som helst för alla frågor och som kontaktperson i ämnet dataskydd. Hans kontaktuppgifter är: Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, e-post: [e-postskyddad]

B 2. Databehandling när du besöker vår webbplats

2.1 loggfiler

(1) När du besöker webbplatsen samlar vi in ​​så kallade åtkomstdata och sparar detta i en loggfil (sk loggfil). Dessa åtkomstdata inkluderar också IP-adressen. Dessutom innehåller loggfilen namnet på webbplatsen du besökte, den fil som åtkomst till, datum och tid för åtkomst, mängden överförd data och meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, operativsystemet, den så kallade referens-URL: tidigare besökt sida) och den begärande leverantören sparas.

(2) Vi samlar in sådan teknisk information endast för teknisk optimering av webbplatsen, för säkerheten för vår tekniska infrastruktur och så att webbplatsen visas korrekt. Vårt legitima intresse för databehandling ligger också i dessa syften. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

(3) Loggfilerna lagras på basis av ett motsvarande orderhanteringsavtal (artikel 28 GDPR) av leverantören och operatören av vår webbserver (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Loggfilerna sparas automatiskt två (2) månader senare Samlingen raderad.

2.2-kakor

(1) Vi använder cookies på vår webbplats. För information om dessa kakor, inklusive deras syfte och lagringstid samt deras borttagningsalternativ, se Inställningar för dataskydd för ankauf.bb-net.deoch Sekretessinställningar för shop.bb-net.de.

(2) Databehandlingen med hjälp av "nödvändiga / väsentliga kakor" sker på grundval av artikel 6, punkt 1, f) GDPR, eftersom det annars inte kommer att vara möjligt att komma åt det eller de grundläggande funktionerna på webbplatsen kommer att begränsas. Användning av preferenser / statistik eller så kallade marknadsföringskakor kräver ditt samtycke och är baserat på artikel 6, punkt 1 a) GDPR.

2.3 Användning av analys- och prestationsverktyg

(1) Så kallade analys- och prestationsverktyg används på vår webbplats, med hjälp av vilka vi kan utvärdera användarnas beteende för att optimera våra tjänster och erbjudanden på webbplatsen. Med dessa verktyg z. Till exempel kan det undersökas hur och var besökarna kommer till vår webbplats eller vilka områden på en webbplats som besöks särskilt ofta.

(2) Den rättsliga grunden för databehandlingen som sker är artikel 6, punkt 1, lit. a) GDPR, dvs vi behöver ditt tidigare godkännande för att använda dessa verktyg. För information om analys- och prestationsverktygen som används på webbplatsen, inklusive deras raderingsalternativ, se även till Sekretessinställningar för bb-net.deoch Sekretessinställningar för shop.bb-net.de(Statistik).

2.4 Användning av marknadsföringsverktyg

Vår webbplats använder för närvarande inga så kallade marknadsföringsverktyg.

B 3. Webbutik

3. Webbshop

(1) Om du vill beställa produkter via vår webbshop måste du först logga in eller registrera dig. För detta behöver vi följande personuppgifter: för- och efternamn, adress, leveransadress, faktureringsadress, e-postadress, chefens namn och kontaktperson. Efter registreringen får du tillgång till vår kundportal (med användarnamn och lösenord).

(2) Vi behandlar all information uteslutande för att göra det möjligt för dig (eller kontaktpersonen för ditt företag) att komma åt vår webbshop (inloggning), samt för att kunna ta upp, bearbeta och bearbeta beställningen. Den rättsliga grunden för databehandlingen som sker är artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR.

(3) Vi lagrar de uppgifter som samlats in för avtalsinitiering (t.ex. registrering) och behandling under varaktigheten av affärsförhållandet med dig, men åtminstone tills alla garantiperioder löper ut. Efter att en beställning eller en beställning har utförts, kommer personuppgifterna att förvaras under en period av fem (5) år, såvida du inte ber oss att radera dem i förväg. Eventuella kvarhållningsperioder enligt skatt och kommersiell lag förblir opåverkade (artikel 6, punkt 1, lit. c) GDPR).

B 4. Kontaktområde

(1) Vi erbjuder ett kontaktformulär på vår webbplats för att svara på frågor till intresserade parter och användare och för att ge information om våra tjänster. De personuppgifter som samlas in på detta sätt inkluderar e-postadressen, namnet och ditt meddelande / begäran.

(2) Vi lagrar dina data under en maximal period av alla resulterande avtalsförhållanden med dig (artikel 6, punkt 1, lit. b) GDPR). Om ett sådant avtalsförhållande inte existerar eller inte uppstår till följd av begäran kommer vi att radera dina uppgifter senast nio (9) månader efter den senaste kontakten med dig.

B 5. Pressutskick och nyhetsbrev

(1) Genom att registrera dig för pressdistributionslistan eller för vårt nyhetsbrev får du information om våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för att behandla de uppgifter som samlats in under registreringen (namn, e-postadress, telefonnummer) är artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

(2) Om du inte längre vill ta emot informationen kan du när som helst invända mot kvittot och den tillhörande databehandlingen och avsluta prenumerationen utan att påverka lagligheten i behandlingen baserat på samtycket fram till återkallelsen.

B 6. Applikationsportal

Detaljer om typ och omfattning av databehandling i samband med en ansökan via vår webbplats finns separat i Information om dataskydd för sökande och anställda.

B 7. Sociala medier och fansidor

(1) Vi driver uppträdanden på följande onlineplattformar och nätverk för att interagera med potentiella eller befintliga kunder, för att utbyta idéer med intresserade parter och användare eller för att annonsera erbjudanden och tjänster:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google / YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
https://twitter.com/de/privacy

Avsluta:
https://twitter.com/personalization

Link
LinkedIn Irland obegränsat företag Wilton Place, Dublin 2, Irland
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Vi driver våra webbplatser i så kallade gemensamma (dataskydd) ansvar med leverantörerna. Som controller behandlar vi data som du delar eller publicerar direkt via onlineplattformar och nätverk (t.ex. via kommentar- och chattfunktioner) för att interagera med dig eller för att utbyta idéer med dig. Som en del av denna interaktion kan vi också få statistisk information från plattformsoperatörerna om användningen av våra "kanaler och fansidor". Dessa inkluderar B. Information om interaktioner, gillar, kommentarer eller sammanfattad information och statistik (t.ex. IP-adress; följare för följarna) som hjälper oss att ta reda på något om interaktionen med vår webbplats. Den rättsliga grunden för databehandling inom vårt ansvarsområde är artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. f) GDPR.

(3) De ovannämnda leverantörerna behandlar dock också uppgifter på eget ansvar. Vi har inget inflytande på data som behandlas av leverantören under eget ansvar i enlighet med sina egna användarvillkor och dataskydd. Vi vill påpeka att när du ringer upp ovannämnda leverantörer u. Ytterligare data (t.ex. om din användning och "surfbeteende") kan samlas in och eventuellt överföras till leverantören. Observera också att i händelse av interaktion via ovannämnda media kan uppgifter också behandlas utanför Europeiska unionens område, varigenom leverantörerna har åtagit sig att följa EU: s dataskyddsnormer. Dessutom bearbetas vanligtvis användardata för marknadsundersökningar och reklamändamål. Så z. B. från användarnas beteende och användarnas intressen skapas användarprofiler. Användningsprofilerna kan i sin tur användas för att t.ex. B. Att placera annonser inom och utanför plattformarna som antagligen motsvarar användarnas intressen. Mer information om detta hittar du i respektive dataskyddsinformation för respektive leverantör.

(4) Såvitt vi har personuppgifter från dig i samband med användning av onlineplattformar och nätverk, vänligen adress dina problem till oss. Om du också vill hävda rättigheter mot en viss leverantör, kontakta den ansvariga personen.

B 8. Plugins och widgets

8.1 Allmän information om plugins från Google

Som en del av användningen av följande plugins på vår webbplats samlar Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland) vanligtvis din IP-adress och därmed informationen om att du använder motsvarande tjänst och motsvarande Har åtkomst till undersidan. Om du är inloggad på Google tilldelas dina data direkt till ditt konto. Google lagrar användarprofiler och kan använda dem för reklam och / eller marknadsundersökningsändamål. I detta avseende fungerar Google som controller (artikel 26 GDPR). Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna och databehandlingsoperationerna. Vi är inte heller medvetna om omfattningen av datainsamlingen, syftena eller lagringsperioderna. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet. Mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling kan hittas i Googles förklaringar om dataskydd, tillgängliga på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

8.2 Google reCAPTCHA

Vi använder reCAPTCHA-tjänsten från Google som en del av kontaktalternativen. reCAPTCHA används för att skilja om en ingång görs av en människa eller felaktigt av automatiserad maskinbearbetning (t.ex. av så kallade bots). Vårt legitima intresse för databehandling ligger också i dessa syften. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR. Mer information om Googles reCAPTCHA och Googles uppgiftsskyddsdeklaration finns i följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Google Maps

På vår webbplats använder vi erbjudandet av Google Maps, med hjälp av vilka vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och därmed möjliggöra bekväm användning av kartfunktionen (Art. 6, punkt 1, lit. f) GDPR). Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling kan hittas på www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Google översätta

Vi använder Google Translate-verktyget på vår webbplats för att visa vårt sidinnehåll på främmande språk för att förbättra användarupplevelsen för främmande språkanvändare. Detta inkluderar också vårt berättigade intresse av att behandla ovanstående uppgifter av tredje part leverantör. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. f) GDPR. Du kan hitta information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling av Google i meddelandet om dataskydd som listas nedan: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Google-teckensnitt och teckensnitt enormt

Vår webbplats använder också teckensnitt som tillhandahålls av Google (Google-teckensnitt) och Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA) för enhetlig visning av teckensnitt. När du hämtar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till servrarna hos de nämnda leverantörerna. Detta ger dessa leverantörer u. Du kanske känner till att vår webbplats har nått via din IP-adress. Användningen av webbteckensnitt är i intresset för en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlinerbjudanden (Art. 6, punkt 1, lit. f GDPR). Du kan hitta mer information om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq och https://www.google.com/policies/privacy. Du kan hitta information om Font Awesome på https://www.fontawesome.com och i Font Awesome sekretesspolicy: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Nätverk för innehållsleverans GStatic Google Statisk innehåll och molnblussning

På vår webbplats använder vi det så kallade Content Delivery Network (CDN) från tjänsteleverantören Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare") samt GStatic, ett CDN från Google. Användningen av dessa nätverk för innehållsleverans hjälper oss bland annat att optimera laddningshastigheten på vår webbplats. CDN gör att laddningstiden för vanliga Java Script-bibliotek och typsnitt minskar eftersom filerna överförs från snabba, lokala eller underutnyttjade servrar (Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO). För användning av CDN är bearbetning av din IP-adress tekniskt nödvändig så att innehållet kan skickas till din webbläsare. För mer information, se Cloudflares sekretesspolicy på: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Du kan hitta mer information om dataskydd på GStatic på https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochat

Vi använder chattjänsten JivoChat på vår webbplats för att göra det lättare för oss att kontakta våra besökare. Vårt legitima intresse för databehandling ligger också i detta förenklade kommunikationsalternativ. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 lit. f) BNP. Leverantören är JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA. Chatten kan användas helt anonymt och används för att ge intresserade parter och kunder råd om produktval och produktfrågor. Tjänsteleverantören samlar in och lagrar anonymiserad information i syfte att webbanalys och för att hantera livechatsystemet för att besvara live supportförfrågningar. Användningsprofiler kan skapas från denna anonymiserade data under en pseudonym.

10. SalesViewer

Som en del av SalesViewer används en JavaScript-baserad spårningskod på webbplatsen med hjälp av följande information:
Besöksföretagets namn, ursprung och bransch, besöksföretagets källa / referens, sökord, besökares beteende (besökta sidor, besökstid, besökstid). Inga cookies eller liknande filer lagras på webbplatsens besökares slutenheter. Mer information finns på webbplatsen för webbanalyssystemet https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära bekräftelse från oss om vi behandlar dina personuppgifter och rätten till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt att när som helst korrigera, radera och begränsa databehandlingen samt rätten att invända mot behandling av personuppgifter eller att återkalla ditt samtycke till databehandling när som helst eller att begära dataöverföring. Skicka alla informationsförfrågningar, begäran om information, återkallelser eller invändningar mot databehandling via e-post [e-postskyddad]. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet vid brott mot uppgiftsskydd.

Anmärkningar om den särskilda invändningsrätten
Du har också rätt att, när det gäller skäl som uppstår i din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som är relaterade till dig, som bland annat bygger på artikel 6 punkt 1 lit. e) eller f) DS-GVO äger rum för att lämna in invändningar enligt artikel 21 DS-GVO. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för bearbetning som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Om du vill utnyttja din invändningsrätt räcker också ett e-postmeddelande till [e-postskyddad].

I enlighet med kraven i artiklarna 13 och 14 GDPR informerar vi härmed om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter i detta avseende. Vilken information som behandlas i detalj och hur den används beror till stor del på de begärda eller avtalade tjänsterna.

1. Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och vem kan du kontakta?

Ansvarig för databehandling är:

bb-net media GmbH
Lissabon Street 4:e
97424 Schweinfurt, Tyskland
T +49 9721/64 694 - 0
E-post: [e-postskyddad]

Du kan kontakta vår dataskyddsansvarig på följande adress:

Andreas Pohl i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Tyskland
T +49
E-post: [e-postskyddad]

2. Vilka data använder vi och hur samlar vi in ​​dem?

När det gäller affärsinitiering och efterföljande behandling av affärsförhållandet behandlar vi data från våra affärspartners eller deras kontaktpersoner som vi har fått direkt från dem eller andra behöriga tredje parter (t.ex. för att uppfylla kontrakt eller baserat på givet samtycke). Å andra sidan bearbetar vi data i detta avseende som vi får från offentligt tillgängliga källor (t.ex. kommersiellt register). De behandlade datakategorierna är följande:

Intresserade personer:

 • Personliga / kontaktuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn, kön, företagsformulär, telefonnummer, fax, e-post
 • Kommunikationsdata i samband med korrespondensen (e-post, korrespondens)

Kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer:

 • Personliga / kontaktuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn, kön, företagsformulär, telefonnummer, fax, e-post)
 • Kontrakts- och faktureringsdata (t.ex. bankuppgifter, beställda varor och tjänster, faktureringsdata)
 • Skattidentifieringsnummer
 • Kommunikationsdata i samband med korrespondensen (e-post, korrespondens)
 • Kreditbetyg

3. I vilka syften och på vilken rättslig grund behandlas dina uppgifter?

Databehandlingen av bb-net media GmbH sker för att utföra dina affärsuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Federal Data Protection Act (BDSG) och alla andra relevanta lagar (t.ex. HGB, AO, etc.)

3.1 På grundval av samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. en GDPR

Om du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter för specifika ändamål (t.ex. för nyhetsbrev) ges lagligheten för denna behandling på grundval av ditt samtycke. Givet samtycke kan dras tillbaka när som helst med framtida effekt. Detta gäller också återkallandet av samtyckeldeklarationer som gavs oss innan GDPR trädde i kraft. Observera att återkallandet endast kommer att träda i kraft i framtiden, behandlingen som ägde rum innan återkallelsen påverkas inte.

3.2 För genomförande / uppfyllande av ett kontrakt eller för förhandskontrakt i enlighet med artikel 6, punkt 1 b GDPR

Behandlingen av personuppgifter sker för att uppfylla kontrakt med våra kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer. Detta inkluderar också genomförandet av förekontraktuella åtgärder på begäran av affärspartnern.

3.3 I samband med en intresseavvägning i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR

Vid behov behandlar vi dina uppgifter utöver det faktiska genomförandet av kontraktet för att skydda våra berättigade intressen eller tredje parts. Dessa är till exempel:

 • Införande av rättsliga påståenden och försvar i juridiska tvister
 • interna administrativa syften för bb-net media GmbH
 • Garanti för IT-säkerhet och IT-verksamhet
 • Bygg säkerhetsåtgärder, skydd mot egendom och stöld genom åtkomstkontroll och videoinspelning
 • Annonsering, förutsatt att du har godkänt användningen av dina uppgifter
 • Undersökning och optimering av rutiner för direkt kundkontakt
 • Datainsamling och överföring från kreditföretag för kreditkontroller
3.4 På grund av lagkrav enligt artikel 6, punkt 1 lit. c GDPR eller i allmänintresse i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. e GDPR

Dessutom är vi föremål för olika juridiska skyldigheter att uppfylla lagkrav (t.ex. skatte- och handelsregler) som gör behandling av personuppgifter nödvändig.

4. Vem får dina data?

Inom vårt företag är det bara de avdelningar och personer som har tillgång till dina uppgifter som behöver dem för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter eller de syften som nämns ovan. Tjänsteleverantörer och vikarier som används av oss kan också ta emot data för detta ändamål.
Uppgifter kommer endast att vidarebefordras utanför företaget om detta är nödvändigt för ovannämnda ändamål, om det finns lagliga skyldigheter eller om du har gett ditt samtycke. Alla mottagare är skyldiga att följa dataskyddet från sin sida.

Under dessa villkor kan mottagare av personuppgifter vara:

 • Offentliga organ och institutioner (t.ex. skattemyndigheter) om det finns en juridisk eller officiell skyldighet,
 • Processorer till vilka vi överför personuppgifter för att utföra affärsrelationen med dig (t.ex. betalningstransaktioner, bokföring),
 • de platser som du har gett oss ditt samtycke till överföring av data,
 • Kreditbyråer för kreditkontroller,
 • Logistikleverantör,
 • Advokater och försäkringsbolag för ansvarsförlikning och påståenden om fordringar.

I princip sker det ingen överföring till mottagare i länder utanför EU eller EES (så kallade tredje länder). Om data i enskilda fall ska överföras till tredjeländer är detta antingen nödvändigt för att kontraktet genomförs, sker i samband med orderbehandling, krävs enligt lag eller baseras på samtycke som du har gett oss.

Om tjänsteleverantörer används i tredjeländer sker överföringen vanligtvis endast om EU-kommissionen har bekräftat en tillräcklig dataskyddsnivå i tredje land eller andra lämpliga datasäkerhetsgarantier i den mening som avses i artikel 44 ff. ) tillgängliga.

5. Hur länge lagras dina data?

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som nämns i avsnitt 3. Det bör noteras att många av våra affärsrelationer är långsiktiga. Om uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla avtalsenliga eller juridiska skyldigheter, måste de raderas regelbundet, såvida inte deras tillfälliga vidare behandling är nödvändig för följande ändamål:

 • Uppfyllelse av handels- och skattetermineringsperioder, till exempel enligt den tyska kommersiella koden (HGB) eller skattekoden (AO) De angivna tidsfristerna är upp till tio år.
 • Bevarande av bevis inom ramen för en stadga om begränsningar (t.ex. §§ 195 ff. BGB). Lagringsperioden är vanligtvis 3 år, i vissa fall kan den vara upp till 30 år.

6. Vilka rättigheter för dataskydd har du?

Varje registrerad har rätt att:

 • Information enligt artikel 15 GDPR
 • Korrigering enligt artikel 16 GDPR
 • Radering enligt artikel 17 GDPR
 • Begränsning av behandlingen enligt artikel 18 GDPR
 • Dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR
 • Invändning från artikel 21 GDPR

Begränsningarna enligt avsnitten 34 och 35 BDSG gäller rätten till information och rätten till radering. Dessutom finns det rätt att överklaga till den ansvariga myndigheten för dataskydd (artikel 77 GDPR i samband med avsnitt 19 BDSG).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Detta gäller också återkallandet av samtyckeldeklarationer som gavs oss innan GDPR trädde i kraft. Observera att återkallandet endast träder i kraft i framtiden. Behandlingen som ägde rum innan återkallelsen påverkas inte.

7. Finns det en skyldighet från din sida att lämna uppgifter?

Tillhandahållande av personuppgifter för upprättande, genomförande, fullgörande av ett avtal eller för genomförande av åtgärder före avtalsenliga avtal krävs vanligtvis inte enligt lag eller avtal.
Du är därför inte skyldig att lämna information om personuppgifter. Observera dock att dessa vanligtvis krävs för beslutet att ingå ett kontrakt, för att fullgöra avtalet eller för förhandskontrakt.

Om du inte tillhandahåller oss några personuppgifter kanske vi inte kan fatta ett beslut inom ramen för avtalsmässiga åtgärder. Vi rekommenderar att du endast tillhandahåller personuppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet, fullgörandet av kontraktet eller förhandskontrakt.

8. Finns det automatiskt beslut (inklusive profilering)?

Vi använder inte automatiskt beslut i enlighet med artikel 22 GDPR för att upprätta, genomföra och avsluta affärsförhållandet. Det finns inte heller någon profilering.

Denna dataskyddsinformation informerar dig om behandlingen av personuppgifter hos bb-net media GmbH (nedan bb-net). Personuppgifter hör till Artikel 4 nr 1 GDPR all information som kan relateras till en fysisk person, särskilt genom överlåtelse till en identifierare, t.ex. ett namn eller ett personalnummer som din person kan identifieras med. bb-net behandlar personuppgifter uteslutande för ett specifikt syfte och i god tro i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

* På grund av bättre läsbarhet används inte de kvinnliga och maskulina namnen. När det gäller neutrala eller maskulina termer ska alla anställda förstås, oavsett kön.

1. Namn och kontaktinformation för den ansvariga personen

bb-net media GmbH
Representerat av VD Michael Bleicher
Lissabon Street 4:e
97424 Schweinfurt, Tyskland

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
E-post: [e-postskyddad]

2. Namn och kontaktinformation för dataskyddsombudet

Andrew Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Tyskland

E-post: [e-postskyddad]

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter på bb-net är:

 • 6 Punkt 1 a) GDPR - behandling med den registrerades samtycke,
 • 6 Punkt 1 b) GDPR - behandling för kontraktsmässiga och avtalsmässiga ändamål,
 • 6 punkt 1 c) GDPR - behandling för uppfyllande av lagliga skyldigheter,
 • 6 Punkt 1 (f) GDPR - behandling för att skydda de legitima intressena för bb-net eller en tredje part, såvida inte de registrerades skydd av intressen, grundläggande rättigheter och friheter råder,
 • 88 GDPR i samband med avsnitt 26 BDSG - bearbetning för anställningsförhållandet.

4. Syften med insamlingen och behandlingen

bb-net samlar in, behandlar och använder personuppgifter: 

 • för att genomföra anställnings- och andra avtalsförhållanden, 
 • för tillåtna ändamål i samband med vår affärsverksamhet samt för att skydda relaterade legitima intressen, t.ex. B. i samband med att ett anställningsavtal, ett affärsförhållande eller en berörd part inleds, 
 • i samband med uppfyllandet av lagkrav och samarbetsskyldigheter. 

Behandling av personuppgifter för andra ändamål än de som nämns ovan sker inte. Innan vi behandlar personuppgifter för andra ändamål än de som nämns ovan kommer bb-net att informera dig om denna behandling och vid behov erhålla ditt samtycke. 

För de syften som nämns ovan, z. B. i detalj inkluderar: 

 • Behandling av ansökningar, 
 • Inledande, genomförande och uppsägning av anställning eller annat Avtalsförhållande, 
 • Förvärv av kundorder, 
 • Beställning, behovsbedömning, 
 • Främjande av vår egen tjänsteportfölj, 
 • Upptäcker eventuella överträdelser av avtal eller brott, 
 • Prestationsbestämning och prestationshantering, 
 • Lön, fakturering, fakturering och betalningstransaktioner, garneringar, 
 • Personaladministration, personalplanering, personalledning, personalutveckling och utbildning, 
 • Arbetssäkerhet och medicin, 
 • Överensstämmelse med lagkrav, t.ex. B. enligt arbetslag, skattelagstiftning och socialförsäkringsrättsliga principer och juridiska skyldigheter att samarbeta, 
 • Hantering av hyresavtal,  
 • Ansökan om förmåner från anställningsstöd, 
 • interna administrativa, organisatoriska och statistiska ändamål, kvalitetssäkring, 
 • Säkerställa säkerhet och skydd av behandlingsmetoder och data mot obehörig åtkomst, förfalskning och obehörig användning, 
 • Skydda företagets anläggningar, utrustning och tillgångar från stöld och annan skada.

5. Personlig information och personuppgifter

bb-net samlar in och behandlar personuppgifter och personlig information för ovan nämnda ändamål. Insamling och bearbetning sker i strikt överensstämmelse med principerna för dataekonomi och syftebegränsning. Tillhandahållandet av uppgifterna av den berörda personen är frivilligt utanför befintliga avtalsförhållanden eller resulterande juridiska skyldigheter. Även i anställningsavtal kan uppgifter samlas in på frivillig basis och vidarebefordras med den berörda personens samtycke. Behandlingen av uppgifterna sker både i pappersformat och i digital form.

Dessa uppgifter inkluderar särskilt:

 • alla typer av masterdata (namn, akademisk titel, adress, födelsedatum och plats, kön, personalnummer etc.),
 • Civilstånd, barn, make, arvingar, troende, religiös tillhörighet och nationalitet,
 • Sökandedata (ansökan, curriculum vitae, intyg, bevis på skola och yrkesutbildning, bevis på annan utbildningskvalifikation, referenser, bild),
 • alla typer av kontraktsuppgifter (t.ex. anställningstyp, anställningsgrad, anställningsstart / slut, villkor och prestationsavgifter, bankinformation etc.),
 • Organisationsdata (t.ex. jobb, position, chef, plats, ledningsnivå etc.),
 • Uppgifter om löne- och lönebetalningar (t.ex. uppgifter om löneavtal, bankuppgifter, information om social trygghet, information om utsmyckning av löner etc.),
 • Prestationsdata (t.ex. bedömningar, kompetensbedömningar, potentiella bedömningar, utvärderingsdata för Structogram-testet, uppgifter om lönebestämning, information om arbetsprestationer, information om deltagande i utbildningsåtgärder inom ramen för anställningsförhållandet, etc.),
 • Affärskontakt- och kommunikationsdata inklusive kontaktuppgifter för sociala medier,
 • Profiluppgifter, certifieringar, information om skol- och yrkesutbildning, genomförda utbildningskurser för vidareutbildning och för kvalifikationer och andra kvalifikationer, såsom första hjälpen, katastrof-, brand- och evakueringshjälp,
 • Arbetstid, frånvaro, semester, skäl till frånvaro, resor och resetider, frånvaro (betald, obetald, mammor och föräldraledighet),
 • Behörigheter som B. Åtkomsträttigheter och åtkomsträttigheter till IT-system,
 • IT-loggdata som B. om drift och användning av kommunikations- och databehandlingsutrustning, procedurer och system samt poster från videoövervakningssystemet,
 • Uppgifter om materiella resurser som utfärdats och företagets egendom som används av de drabbade,
 • Information om dunning och konkursförfaranden,
 • personuppgifter från e-post och korrespondens, anteckningar utanför kontoret,
 • Historikdata,
 • Uppgifter om uppehållsstatus, arbetstillstånd, registreringsstatus hos arbetsförmedlingar eller byråer som är involverade i genomförandet av den grundläggande säkerheten enligt SGB ​​II är uppdragsgivare, kundnummer för arbetsförmedlingen, gemenskapsnummer, försäkringsnummer,
 • Kopior av identitetskort, registreringsdokument, hårt funktionshindrade ID-kort, körkort,
 • Information om sjukhusvistelser,
 • Information om hälso- och företagsintegrationshantering, allvarligt funktionshindrade status och annan arbetsrelaterad hälsodata.

6. Lagringens varaktighet

Personuppgifter kommer endast att lagras av bb-net så länge kunskap om uppgifterna är nödvändig för ovannämnda ändamål för vilka de har samlats in eller det finns lagkrav eller avtalsenlig lagringskrav.

Olika lagstadgade lagringsperioder är resultatet av skatterätt, arbetsrätt och lagar om social trygghet. Om uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla avtalsenliga eller juridiska skyldigheter raderas de regelbundet, såvida inte deras tillfälliga vidare behandling är nödvändig av juridiska skäl.

7. Överföring av personlig information och personuppgifter

 1. Personuppgifter överförs eller avslöjas endast av bb-net till externa organ i den mån det finns tillstånd att göra det i enlighet med dataskyddsbestämmelser.Detta är fallet när: 
 • överföringen föreskrivs av en laglig norm, 
 • överföringen tjänar till att uppfylla ett avtalsförhållande, 
 • bb-net har ett berättigat intresse i den mening som avses ovan och överföringen är tillåten i enlighet med dataskyddsföreskrifter, 
 • den registrerades samtycke har erhållits i förväg. 

Mottagarna av personuppgifterna kan inkludera: B. inkludera: 

 • Kunder, kunder och intresserade parter, 
 • Agenter och entreprenörer som tillhandahåller en tjänst för bb-net (t.ex. databehandlingsuppgifter i externa datacenter, löneskattekontor, Utlejer), 
 • Myndigheter (t.ex. skatte- och socialförsäkringsmyndigheter, arbetsföretag, leverantörer av grundläggande säkerhet enligt SGB II) och försäkringsbolag, 
 • Juridiska ombud, domstolar,  
 • Utbildningsleverantörer, 
 • Försäkringsbolag, 
 • Banker, revisorer, 
 • Kreditor, tredje parts gäldenär. 

Om bb-net skickar personuppgifter till agenter, myndigheter, tjänsteleverantörer eller kunder /-Detta görs uteslutande inom ramen för kontrakt för orderhantering. 

Om samtycke eller separat anmälan från den berörda personen krävs för överföring av personuppgifter, kommer bb-net att få samtycke i förväg eller informera den berörda personen om det i god tid. 

Om uppgifter överförs till tredjeländer eller lämnas ut till organ i tredjeländer följs ytterligare krav. I enlighet med dessa regler sluts ett avtal som föreskrivs i GDPR mellan bb-net och bearbetningsbyrån i enlighet med EU: s standardavtalsklausuler. 

8. Dina integritetsrättigheter

Varje registrerad har rätt att:

 • Information enligt artikel 15 GDPR,
 • Korrigering enligt artikel 16 GDPR,
 • Radering enligt artikel 17 GDPR,
 • Begränsning av behandlingen enligt artikel 18 GDPR,
 • Dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR,
 • Invändning enligt artikel 21 GDPR.

Begränsningarna enligt avsnitten 34 och 35 BDSG gäller rätten till information och rätten till radering. Dessutom finns det rätt att överklaga en tillsynsmyndighet för dataskydd i enlighet med. Artikel 77 GDPR i samband med avsnitt 19 BDSG.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter genom att kontakta den ansvariga personen. Detta gäller också återkallandet av samtyckeldeklarationer som gavs oss innan GDPR trädde i kraft. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt. Bearbetning som ägde rum före återkallelsen påverkas därför inte av återkallelsen.

Du kan skicka oss alla rättigheter via e-post på [e-postskyddad] eller använd kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarigt”.

1. introduktion

bb-net Media GmbH (nedan kallat "bb-net") åtar sig att följa lagar om dataskydd inom ramen för dess sociala ansvar. Denna dataskyddsriktlinje gäller för bb-net i förhållande till de grundläggande principerna för dataskydd. Att upprätthålla dataskydd är en grund för att lita på affärsrelationer för bb-net i dess fastigheter som arbetsgivare och som partner för sina affärspartners.

Riktlinjerna för dataskydd skapar ett av de nödvändiga ramvillkoren för överföring av data mellan bb-net, kunder, intresserade parter och andra affärspartners. Det garanterar lämplig dataskyddsnivå som krävs enligt de europeiska riktlinjerna för dataskydd och nationella lagar.

Exklusivt av skäl för bättre läsbarhet används inte respektive korrekt användning av manliga, kvinnliga eller olika språkformer. Den manliga språkformen som används här är representativ för det kvinnliga eller olika könet. Detsamma gäller för den kvinnliga formen, det gäller också som en fullmakt för det manliga eller olika könet, det gäller också för det olika könet, det gäller också som en fullmakt för det manliga eller kvinnliga könet.

2. Tillämpningsområde

Denna dataskyddsriktlinje gäller för bb-net. Riktlinjerna för dataskydd omfattar all behandling av personuppgifter. Anonyma data, t.ex. B. För statistiska utvärderingar eller undersökningar, omfattas inte denna riktlinje för dataskydd. Den senaste versionen av riktlinjerna för dataskydd kan begäras från bb-net.

3. Tillämpning av statlig lagstiftning

Denna dataskyddsriktlinje innehåller den europeiska allmänna dataskyddsförordningen utan att ersätta befintlig statlig lagstiftning. Det kompletterar respektive nationell lag om dataskydd. Den respektive nationella lagen har företräde om den kräver avvikelser från denna riktlinje eller ställer ytterligare krav.

4. Principer för behandling av personuppgifter

4.1 Laglighet

Vid behandling av personuppgifter måste personens rättigheter skyddas. Personuppgifter måste samlas in och behandlas på ett lagligt sätt.

4.2 Öronmarkering

Hanteringen av personuppgifter får endast ske för de syften som anges innan uppgifterna samlades in. Senare ändringar av syftena är endast möjliga i begränsad omfattning och kräver motivering.

4.3 Öppenhet

Den registrerade måste informeras om hanteringen av sina uppgifter. I princip måste personuppgifter samlas in från den berörda personen. Vid insamling av uppgifterna måste den registrerade kunna känna igen åtminstone följande eller informeras om detta:

 • det ansvariga organets identitet,
 • syftet med databehandlingen,
 • Tredje parter eller kategorier av tredje parter till vilka informationen kan överföras.
4.4 Undvikande av data och dataekonomi

Innan behandlingen av personuppgifter måste kontrolleras om och i vilken utsträckning detta är nödvändigt för att uppnå det avsedda syftet med behandlingen. Personuppgifter får inte bevaras för potentiella framtida ändamål om det inte krävs eller tillåts enligt statlig lagstiftning.

4.5-radering

Personuppgifter som inte längre krävs efter att lagstadgade eller affärsprocessrelaterade lagringsperioder har löpt ut måste raderas. Om det finns indikationer på berättigade intressen i dessa uppgifter i enskilda fall måste uppgifterna förbli lagras tills det legitima intresset har juridiskt klargjorts och kontrollerats av bb-net.

4.6 Fakta korrekthet och aktuella uppgifter

Personuppgifter måste lagras korrekt, fullständigt och - om nödvändigt - uppdaterade. Lämpliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att otillgängliga, ofullständiga eller inaktuella uppgifter raderas, korrigeras, kompletteras eller uppdateras.

4.7 Sekretess och datasäkerhet

Datahemligheter gäller personuppgifter. De måste behandlas konfidentiellt i personliga affärer och säkerställas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig åtkomst, olaglig behandling eller avslöjande, samt oavsiktliga förluster, ändringar eller förstörelse.

5. Tillåtlighet för databehandling

Insamling, behandling och användning av personuppgifter är endast tillåtet om en av följande behörigheter ges. Ett sådant tillstånd krävs också om syftet med insamling, behandling och användning av personuppgifter ska ändras från det ursprungliga syftet.

5.1 Kund-, prospekt-, partner- och affärspartnersdata
5.1.1 Databehandling för inledande, ingående och uppsägning av kontraktet

Personuppgifter från berörda parter, kunder, partners eller affärspartner som berörs kan behandlas för att motivera, utföra och säga upp ett kontrakt. Detta inkluderar också att ta hand om avtalspartnern, förutsatt att detta är relaterat till syftet med kontraktet. I början av ett kontrakt - dvs i kontraktets inledningsfas - är behandling av personuppgifter för beredning av erbjudanden, förberedelse av försäljnings- eller servicekontrakt eller för att uppfylla andra önskemål från den berörda parten som syftar till att ingå ett kontrakt tillåtet. Berörda parter kan kontaktas under inledningen av kontraktet med hjälp av de uppgifter de har tillhandahållit. Eventuella begränsningar som uttryckts av den berörda parten måste följas.

5.1.2 Databehandling för reklamändamål

Kundlojalitet eller reklamåtgärder kräver ytterligare lagkrav. Hantering av personuppgifter för reklamändamål är tillåten under förutsättning att detta är förenligt med det syfte för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in. Den berörda personen måste informeras om användningen av hans data för reklamändamål. Om data samlas in enbart för reklamändamål är det frivilligt av den berörda personen. Den registrerade bör informeras om den frivilliga karaktären av tillhandahållandet av uppgifter för dessa ändamål. Vid kommunikation med den registrerade bör den registrerades samtycke till behandlingen av sina uppgifter för reklamändamål. Den registrerade ska kunna välja mellan tillgängliga kontaktkanaler som elektronisk post och telefon inom ramen för samtycket (samtycke).

5.1.3 Samtycke till databehandling

Databehandling kan ske på grundval av den berörda personens samtycke. Innan du ger samtycke enligt 4.3. av denna dataskyddsriktlinje. Av bevismässiga skäl måste godkännandedeklarationen erhållas skriftligen eller elektroniskt. Under vissa omständigheter, t.ex. B. vid rådgivning via telefon kan samtycke också ges muntligt. Deras emission måste dokumenteras.

5.1.4 Databehandling baserat på lagligt tillstånd

Hantering av personuppgifter är också tillåtet om statliga lagbestämmelser kräver, kräver eller tillåter databehandling. Typhantering och omfattning av databehandlingen måste vara nödvändig för den lagligt tillåtna databehandlingen och baseras på dessa lagbestämmelser.

5.1.5 Databehandling baserat på legitimt intresse

Hanteringen av personuppgifter kan också ske om detta är nödvändigt för att realisera ett legitimt intresse av bb-net. Berättigade intressen är vanligtvis lagliga (t.ex. verkställighet av utestående fordringar) eller ekonomiska (t.ex. undvikande av kontraktsstörningar) fakta. En behandling av personuppgifter på grundval av ett legitimt intresse får inte ske om det i enskilda fall finns en indikation på att den registrerades intressen för skydd överväger intresset för behandlingen. Skyddade intressen måste kontrolleras för varje behandling.

5.1.6 Hantering av särskilt känslig information

Behandlingen av särskilt känsliga personuppgifter får endast ske om detta krävs enligt lag eller om den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke. Hantering av dessa uppgifter är också tillåtet om det är absolut nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden mot den registrerade. Om behandlingen av särskilt känslig information planeras, måste dataskyddsombudet informeras i förväg.

5.1.7 Användardata och internet

Om personuppgifter samlas in, behandlas och används på webbplatser eller i appar, måste de drabbade informeras om detta i meddelanden om dataskydd och i förekommande fall meddelanden om kakor. Dataskyddsmeddelandena och, om tillämpligt, cookie-meddelanden måste integreras på ett sådant sätt att de är lätt igenkända, direkt tillgängliga och ständigt tillgängliga för de drabbade. Om användarprofiler skapas (spårning) för att utvärdera användningsbeteenden på webbplatser och appar, måste de berörda informeras om detta i dataskyddsinformationen. Personlig spårning får endast ske om nationell lagstiftning tillåter detta eller om den berörda personen har samtyckt. Om spårningen sker under en pseudonym bör den registrerade ges möjlighet att invända i meddelandet om dataskydd (opt-out). Om tillgång till personuppgifter är aktiverat på webbplatser eller appar i ett område som är föremål för registrering måste identifiering och autentisering av de berörda utformas på ett sådant sätt att lämpligt skydd uppnås för respektive åtkomst.

5.2 Medarbetaruppgifter
5.2.1 Databehandling för anställningsförhållandet

För anställningsförhållandet kan de personuppgifter som krävs för upprättandet, genomförandet och uppsägningen av anställningsavtalet behandlas. När man inleder ett anställningsförhållande kan sökandenas personuppgifter behandlas. Efter avslag måste sökandens uppgifter raderas med beaktande av tidsfristerna för bevis, såvida inte sökanden har samtyckt till ytterligare lagring för en senare urvalsprocess. I det befintliga anställningsförhållandet måste databehandling alltid relateras till syftet med anställningsavtalet, såvida inte en av följande behörigheter för databehandling gäller.

Om det är nödvändigt att samla in ytterligare information om den sökande från en tredje part under inledningen av anställningsförhållandet eller i det befintliga anställningsförhållandet måste respektive nationella lagkrav beaktas. Vid tvivel måste samtycke från den berörda personen erhållas.

För behandling av personuppgifter som ligger i samband med anställningsförhållandet, men som inte ursprungligen använts för att uppfylla anställningsavtalet, måste det finnas en laglig legitimation. Det kan vara lagliga krav eller medarbetarens samtycke eller företagets legitima intressen.

5.2.2 Databehandling baserat på lagligt tillstånd

Hantering av personuppgifter är också tillåtet om statliga lagar kräver, kräver eller tillåter databehandling. Typhantering och omfattning av databehandlingen måste vara nödvändig för den lagligt tillåtna databehandlingen och baseras på dessa lagbestämmelser. Om det finns lagligt handlingsutrymme måste medarbetarens berättigade intressen beaktas.

5.2.3 Samtycke till databehandling

Behandlingen av anställdas uppgifter kan ske på grundval av den berörda personens samtycke. Förklaring om samtycke måste lämnas frivilligt. Ofrivilligt samtycke är ineffektivt. Av bevismässiga skäl måste godkännandedeklarationen erhållas skriftligen eller elektroniskt. Om omständigheterna inte tillåter detta kan samtycket ges muntligt. I vilket fall som helst måste deras emission dokumenteras korrekt. Vid en informerad, frivillig avslöjande av uppgifter från den berörda personen kan samtycke antas om nationell lagstiftning inte kräver uttryckligt samtycke. Innan du ger samtycke enligt 4.3. av denna dataskyddsriktlinje.

5.2.4 Databehandling baserat på legitimt intresse

Hanteringen av personliga uppgifter om anställda kan också ske om detta är nödvändigt för att realisera ett legitimt intresse av bb-net. Berättigade intressen är vanligtvis berättigade juridiskt (t.ex. påståendet, utövande eller försvar av juridiska fordringar) eller ekonomiskt (t.ex. utvärdering av anställda).

Behandling av personuppgifter på grundval av ett legitimt intresse kan inte ske om det i enskilda fall finns en indikation på att den anställdes intressen som är värdiga för skydd uppväger intresset för behandlingen. Förekomsten av legitima intressen måste kontrolleras för varje behandling. Kontrollåtgärder som kräver behandling av uppgifter om anställda får endast genomföras om det finns en laglig skyldighet att göra det eller om det finns ett berättigat skäl. Även om det finns en berättigad orsak måste kontrollåtgärdens proportionalitet kontrolleras. Företagets legitima intressen för att genomföra kontrollåtgärden (t.ex. efterlevnad av lagbestämmelser och interna företagsregler) måste vägas mot ett eventuellt legitimt intresse för den anställda som berörs av åtgärden att utesluta åtgärden och får endast genomföras om de är lämpliga . Företagets legitima intressen och de anställdas eventuella legitima intressen måste fastställas och dokumenteras innan några åtgärder vidtas. Dessutom måste alla ytterligare krav som finns enligt nationell lagstiftning (t.ex. informationsrättigheter för de drabbade) beaktas.

5.2.5 Hantering av särskilt känslig information

Särskilt känsliga personuppgifter får endast behandlas under vissa villkor. Uppgifter som är särskilt värda att skydda är uppgifter om ras och etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap eller hälsa eller sexliv för den berörda personen. På grund av statlig lagstiftning kan andra datakategorier klassificeras som särskilt värdefulla skydd, eller innehållet i datakategorierna kan fyllas på annorlunda. På samma sätt får uppgifter om brott ofta bara behandlas under särskilda villkor fastställda i statlig lagstiftning. Behandlingen måste uttryckligen tillåtas eller föreskrivas i statlig lag. Dessutom kan behandling tillåtas om det är nödvändigt så att det ansvariga organet kan uppfylla sina rättigheter och skyldigheter inom arbetsrätten. Arbetstagaren kan också frivilligt uttryckligen godkänna behandlingen. Om behandlingen av särskilt känslig information planeras, måste dataskyddsombudet informeras i förväg.

5.2.6 Telekommunikation och Internet

Telefonsystem, e-postadresser, intranät och internet samt interna sociala nätverk görs främst tillgängliga av företaget som en del av de operativa uppgifterna. Det är arbetsutrustning och företagsresurs. De kan användas inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser och interna företagsriktlinjer.

Privat användning är i alla fall uteslutet och förbjudet.

Av säkerhetsskäl kan användningen av telefonsystem, e-postadresser och Internet loggas under en begränsad tid. Personlig utvärdering av denna information får endast utföras i händelse av en konkret, motiverad misstank om brott mot lagar eller riktlinjer för bb-net. Dessa kontroller får endast utföras av utredningsavdelningarna i enlighet med proportionalitetsprincipen och av dataskyddsombudets kontroll. De respektive nationella lagarna måste följas.

6. Överföring av personuppgifter

Orderbehandling är när en entreprenör får i uppdrag att behandla personuppgifter utan att ha fått ansvaret för den tillhörande affärsprocessen. I dessa fall måste ett orderbehandlingsavtal ingås med externa entreprenörer. Uppdragsföretaget behåller ansvaret för korrekt implementering av databehandlingen.

Entreprenören får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens instruktioner. Vid beställning måste följande krav följas; uppdragsavdelningen måste se till att de genomförs.

 1. Entreprenören ska väljas utifrån sin lämplighet att garantera nödvändiga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Entreprenören har säkerheten enligt Artikel 28, punkt 3 lit. c, 32 GDPR, särskilt i samband med artikel 5, punkt 1, punkt 2 GDPR.
 2. Beställningen måste placeras i textform. Instruktionerna för databehandling och kundens och entreprenörens ansvar måste dokumenteras.
 3. De avtalsstandarder som tillhandahålls av dataskyddsombudet måste följas.
 4. Kunden måste övertyga sig själv om att entreprenören uppfyller sina skyldigheter innan han börjar behandla uppgifterna. En entreprenör kan visa att kraven på datasäkerhet uppfylls, särskilt genom att lämna in en lämplig certifiering. Beroende på risken för databehandling kan kontrollen behöva upprepas regelbundet under kontraktstiden.
 5. I många delar av GDPR finns det oberoende dataskyddskrav som också riktas till processorn.
 6. 27 Punkt 1 GDPR: Plikten att utse en ”representant” gäller också processorn.
 7. 30 par. 2 GDPR: Processorn är skyldig att behålla processuella kataloger.
 8. 31 GDPR: Skyldigheten att samarbeta med tillsynsmyndigheten för dataskydd gäller också för processorn.
 9. 32 Punkt 1 GDPR: Skyldigheten att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet gäller också processorn.
 10. 37 (1) GDPR: Plikten att utse en företags dataskyddsansvarig gäller också för processorn.
 11. 44 GDPR: Processorerna måste också följa begränsningarna för dataöverföring till tredje land.

7. Databehandling på uppdrag

En överföring av personuppgifter till mottagare utanför bb-net eller till mottagare inom företaget omfattas av antagbarhetskraven för behandling av personuppgifter enligt avsnitt 5. Mottagaren av uppgifterna måste vara skyldig att endast använda dem för de angivna ändamålen.

Vid dataöverföring från tredje part till bb-net måste det säkerställas att uppgifterna kan användas för avsedda ändamål.

8. Den registrerades rättigheter

Alla berörda kan utöva följande rättigheter. Din påstående måste behandlas omedelbart av den ansvariga avdelningen och får inte leda till nackdelar för den berörda personen. Snälla notera följande:

8.1 Rätt till information - avslöjande
 • Namn och kontaktuppgifter för den ansvariga personen (eventuellt också representanten)
 • Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet
 • Syfte och rättslig grund för behandlingen
 • Berättigade intressen (för bearbetning enligt artikel 6 GDPR)
 • Mottagare eller kategorier av mottagare
 • Överföring till tredje land eller till internationella organisationer
 • Varaktighet för lagring
 • Förekomsten av en rätt till information, korrigering, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet
 • Förekomsten av rätten att dra tillbaka samtycke
 • Förekomst av rätten att överklaga till en tillsynsmyndighet
 • Information om huruvida tillhandahållandet av uppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändigt för att ingå ett kontrakt och möjliga konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla det
 • Förekomst av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering
 • Information om en möjlig förändring i syftet med databehandlingen
8.2 Rätt till information
 • Syften med databehandling
 • Kategorier av data
 • Mottagare eller kategorier av mottagare
 • Varaktighet för lagring
 • Rätt till korrigering, radering och invändning
 • Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
 • Uppgifternas ursprung (om den inte samlas in från de registrerade)
 • Förekomst av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering
 • Överföring till ett tredje land eller till en internationell organisation
8.3 Rätt till korrigering och radering

finns alltid när

 • lagring av data är inte längre nödvändig,
 • den registrerade har återkallat sitt samtycke till databehandling,
 • uppgifterna har behandlats olagligt,
 • det finns en laglig skyldighet att radera enligt EU eller nationell lagstiftning.

9. Behandla konfidentialitet

Personuppgifter är föremål för datahemligheter. Anställda är förbjudna från obehörig insamling, bearbetning eller användning. All behandling som utförs av en anställd utan att ha anförtrotts den i samband med utförandet av sina uppgifter och som har godkänts på rätt sätt är obehörig. Principen om att veta gäller: anställda får endast ha tillgång till personuppgifter om och i den utsträckning detta är nödvändigt för deras respektive uppgifter. Detta kräver noggrann uppdelning och uppdelning av roller och ansvar samt genomförande och underhåll av dem inom ramen för behörighetskoncept.

Anställda får inte använda personuppgifter för sina egna privata eller kommersiella syften, överföra dem till obehöriga eller göra dem tillgängliga på något annat sätt. Överordnade måste informera sina anställda om skyldigheten att upprätthålla datahemligheter i början av anställningsförhållandet. Denna skyldighet fortsätter även efter att anställningsförhållandet har upphört.

10. Säkerhet vid behandling

Personuppgifter måste alltid skyddas mot obehörig åtkomst, olaglig behandling eller avslöjande, samt mot förlust, förfalskning eller förstörelse. Detta gäller oavsett om uppgifterna behandlas elektroniskt eller i pappersform. Innan nya databehandlingsförfaranden införs, särskilt nya IT-system, måste tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter definieras och implementeras. Dessa åtgärder måste baseras på den senaste tekniken, de risker som följer av behandlingen och skyddskraven för uppgifterna. Den ansvariga avdelningen kan särskilt konsultera dataskyddsombudet. De tekniska och organisatoriska åtgärderna för att skydda personuppgifter är en del av hanteringen av informationssäkerhet och måste kontinuerligt anpassas till teknisk utveckling och organisatoriska förändringar.

11. Dataskyddskontroll

Överensstämmelse med riktlinjerna för dataskydd och tillämpliga lagar om dataskydd måste regelbundet kontrolleras med hjälp av dataskyddsrevisioner och andra kontroller. Implementering ansvarar för dataskyddsombudet och andra företagsområden med revisionsrättigheter.

Dataskyddsombudet ska informeras om resultaten av dataskyddskontrollerna. Ledningen ska informeras om viktiga resultat. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd kan också genomföra sina egna kontroller av efterlevnaden av bestämmelserna i denna riktlinje inom ramen för de befogenheter som den har rätt till enligt statlig lagstiftning.

12. Dataskyddshändelser

Varje anställd bör omedelbart rapportera fall av brott mot denna dataskyddsriktlinje eller andra bestämmelser för skydd av personuppgifter till dataskyddsombudet. Den ansvarig ansvariga för funktionen eller enheten är skyldig att informera den ansvariga dataskyddsombudet omedelbart om dataskyddshändelser.

I fall av:

 • olaglig överföring av personuppgifter till tredje part,
 • olaglig tillgång från tredje part till personuppgifter eller
 • en förlust av personuppgifter

de anmälningar som tillhandahålls i företaget måste göras omedelbart så att befintliga rapporteringsskyldigheter för dataskyddshändelser kan uppfyllas enligt nationell lagstiftning.

13. Ansvar och påföljder

Ledningen ansvarar för databehandling. Det är därför skyldigt att se till att de lagstadgade dataskyddskraven och de som finns i dataskyddsriktlinjerna beaktas (t.ex. nationella rapporteringsskyldigheter). Det är en hanteringsuppgift för chefen att använda organisatoriska, personal och tekniska åtgärder för att säkerställa korrekt databehandling samtidigt som dataskyddet följs. Implementeringen av dessa krav är ansvarstagarnas ansvar. Vid myndighetskontroller måste dataskyddsombudet omedelbart informeras.

Ledningen är skyldig att stödja dataskyddsombudet i sitt arbete. De som är ansvariga för affärsprocesser och projekt måste informera dataskyddsombudet i god tid om ny behandling av personuppgifter. När det gäller databehandlingsprojekt som kan leda till särskilda risker för de berörda personliga rättigheterna måste dataskyddsombudet vara involverat innan behandlingen påbörjas. Detta gäller särskilt särskilt känsliga personuppgifter. Chefer måste se till att deras anställda utbildas i dataskydd i den utsträckning det är nödvändigt. Felaktig behandling av personuppgifter eller andra brott mot lagen om uppgiftsskydd åtalas också i många länder och kan leda till skadeståndskrav. Överträdelser som enskilda anställda ansvarar för kan leda till sanktioner enligt arbetslagstiftningen.

14. Data Protection Officer

Dataskyddsombudet, som ett organ som inte omfattas av specifika instruktioner, arbetar för att följa nationella och internationella dataskyddsbestämmelser. Han ansvarar för riktlinjerna för dataskydd och övervakar efterlevnaden av dem. Dataskyddsansvarig utsågs av ledningen för bb-net.

Alla som berörs kan kontakta dataskyddsombudet med förslag, förfrågningar, begäran om information eller klagomål i samband med frågor om dataskydd eller datasäkerhet. Förfrågningar och klagomål behandlas konfidentiellt på begäran.

Om den ansvariga dataskyddsombudet inte kan avhjälpa ett klagomål eller förhindra överträdelse av riktlinjerna för dataskydd måste hanteringen beaktas för att avhjälpa brottet mot dataskydd.

Förfrågningar från tillsynsmyndigheter måste alltid informeras om dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet kan nås enligt följande:

Pohl Consulting Team GmbH
Data Protection Officer
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Tyskland
T +49
E-post: [e-postskyddad]

1. Syfte och omfattning av sekretesspolicyn

Bb-net media GmbH förbinder sig att följa dataskyddsriktlinjerna. Att upprätthålla dataskydd utgör grunden för ett förtroendefullt affärs- och anställningsförhållande. Detta går hand i hand med efterlevnaden av bevarandet av rykte. Denna riktlinje skapar ramvillkor för databehandling och överföring inom företaget och till externa avtalspartner. Det säkerställer lämplig hantering av personuppgifter av respektive processägare inom företaget. Sekretesspolicyn gäller företaget och dess anställda. Det gäller all behandling av personuppgifter. Avvikande regler kan inte bara göras. Riktlinjen för dataskydd kan endast ändras i samråd med dataskyddsombudet.

2. Principer för behandling av personuppgifter (artikel 5 GDPR)

 • Laglighet och öppenhet:
  För att skydda personens rättigheter måste personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt, i god tro och på ett sätt som är förståeligt för den berörda personen. Berörda parter ska informeras om hanteringen av sina personuppgifter. Dessutom måste det vara tydligt hur användbar den insamlade informationen och hur den behandlas är.
 • öronmärkning:
  Med behandlingen av personuppgifter kan endast de syften användas som uttryckligen definierades innan informationen samlades in. Syftena framgår av respektive underliggande arbetsinstruktioner och måste anges av den anställda innan den första behandlingen påbörjas.
 • Minimering av data:
  Personuppgifter måste vara lämpliga för syftet och begränsas till vad som är nödvändigt för behandling. Endast dessa personuppgifter ska registreras och behandlas som är nödvändiga för arbetssteget. De respektive specifikationerna finns i arbetsinstruktionerna.
 • Noggrannhet:
  Personuppgifter måste vara faktiskt korrekta och uppdaterade. Felaktiga uppgifter måste raderas eller korrigeras omedelbart med lämpliga åtgärder.
 • Lagringsgräns:
  Personuppgifter måste lagras på ett sådant sätt att identifieringen av de registrerade endast är möjlig så länge som är nödvändigt under den erforderliga varaktigheten för behandlingsändamålen. En längre lagring är möjlig om personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.
 • Integritet och konfidentialitet:
  Personuppgifter måste behandlas konfidentiellt och behandlas på ett sådant sätt att lämplig datasäkerhet kan garanteras. Lämpliga tekniska åtgärder måste vidtas för att skydda uppgifterna från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller ändring och oavsiktlig förlust eller förstörelse.

3. Bearbetningens laglighet (artikel 6 GDPR)

Insamling, behandling och användning av personuppgifter får endast ske om något av följande villkor är uppfyllda:

 • Samtycke till databehandling av de berörda
 • Databehandling för ett avtalsförhållande
 • Databehandling för att uppfylla en juridisk skyldighet
 • Databehandling baserat på legitimt intresse
 • Databehandling för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen
 • Anställningsförhållanden för databehandling enligt §26 BDSG-ny

4. Överföring av personuppgifter

Personuppgifter får endast överföras till mottagare inom och utanför företaget om ett av kraven i avsnitt III är uppfyllda. Dessutom måste mottagaren vara skyldig att använda informationen endast för de angivna ändamålen.

5. Beställ databehandling (artikel 28 f. GDPR)

Om en entreprenör får i uppdrag att samla in, bearbeta eller använda personuppgifter av det ansvariga organet (bb-net), är detta en orderdatabehandling. Detta görs på grundval av ett kontrakt. Processorn får bara behandla personuppgifterna på instruktionerna från kontrollenheten.

6. Den registrerades rättigheter (artikel 16 ff. GDPR)

Den person som berörs av databehandling har olika rättigheter som måste skyddas. På begäran av den berörda personen måste deras påstående omedelbart behandlas av den ansvariga avdelningen.

 • Den registrerade kan begära information om vilka personuppgifter som behandlas för vilket ändamål.
 • Den berörda personen kan begära en korrigering eller slutförande av personuppgifter.
 • Den registrerade kan begära att hans eller hennes data raderas om grunden för behandlingen av uppgifterna inte finns eller inte längre finns.
 • Den registrerade kan begära att behandlingen begränsas om uppgifternas noggrannhet ifrågasätts eller behandlingen är olaglig.

7. Dataskyddshändelser

Brott mot riktlinjerna för dataskydd måste rapporteras till respektive handledare.

I händelse av brott mot skyddet av personuppgifter är det relevant
Följ arbetsinstruktionerna. Det finns ett säkerhetsbrott om:

 • personuppgifter överförs olagligt till tredje part.
 • personuppgifter förstörs eller ändras olagligt.
 • Tredje parter får olaglig tillgång till personuppgifter.

Information om genomförandet av lagstadgade krav
EU: s allmänna dataskyddsförordning via bb-net

Här kan du ta reda på vad bb-net media GmbH gör för dig när det gäller dataskydd, hur vi har implementerat kraven i den nya EU: s allmänna dataskyddsförordning och vilka processer och dokumentation vi har tillgängliga för dig.

1. Hur har vi implementerat kraven i EU: s dataskyddsförordning?

bb-net tar hanteringen av personuppgifter från kunder och intressenter mycket på allvar. I samarbete med en extern dataskyddsspecialist och ett advokatbyrå kontrollerades alla områden i samband med personuppgifter i företaget och på de digitala plattformarna som noggrant. För alla processer där data lagras eller behandlas,
tekniska och organisatoriska åtgärder togs för att säkra dem. I händelse av att data överfördes till tredje part kontrollerades alla mottagare och alla möjliga åtgärder vidtogs för att utesluta felaktig behandling av uppgifterna. Nedan hittar du all information och den exakta lagringsplatsen för alla nödvändiga dokument i fråga om dataskydd i vårt företag.

2. Vår integritetspolicy

Du hittar våra riktlinjer för dataskydd i samband med hantering eller behandling av dina personuppgifter på Datenschutzrichtlinien.

3. Vår dataskyddsinformation för våra kunder

Vår allmänna information om hantering av dina uppgifter och dina rättigheter - information enligt artiklarna 13, 14 och 21 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) finns under vår integritetspolicy.

4. Var kan jag hitta information om databehandling på bb-netts webbplats?

Du kan hitta våra fullständiga här Integritetspolicy.

5. Våra tekniska och organisatoriska åtgärder i fråga om datasäkerhet

I enlighet med artikel 32 i GDPR har omfattande åtgärder vidtagits för att säkra dina uppgifter i samarbete med vår externa dataskyddsombud och en specialistadvokat. Du hittar detaljerade åtgärder i vår TOMS läsa.

6. På vilken grund överför vi data?

Baserat på utvärderingen av vår bearbetningsverksamhet vidarebefordrar vi uppgifterna på följande grunder:

 • Enskilt kontrakt, dvs. beställningsuppgifter för databehandling både som entreprenör eller kund
 • rättslig grund
 • Avtalsförhållanden
 • samtycke
 • EU: s standardavtalsklausuler

7. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter och rätten till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt att när som helst korrigera, radera och begränsa databehandlingen samt rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter eller att återkalla ditt samtycke till databehandling när som helst eller att begära dataöverföring. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet vid brott mot uppgiftsskydd.

8. Har du några frågor?

Skicka oss ett e-postmeddelande till: [e-postskyddad]

För att skydda fysiska personers rättigheter och friheter med avseende på behandling av personuppgifter är det nödvändigt att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas och kraven i denna förordning uppfylls. För att kunna bevisa överensstämmelse med förordningen fastställer entreprenören interna strategier och vidtar åtgärder som i synnerhet uppfyller principerna för dataskydd med teknik och dataskydd som standard.

Användningen av säkerhetssystemets intrångslarmsystem (EMA) med integrerad åtkomstkontroll, brandlarmssystem och videoövervakning är avsett att skydda fastighetsgränsen, avvärja inkräktare och undvika skillnader i sabotage, spionage och lager.

För detta ändamål är fasta dörrar som leder till utsidan försedda med öppnings- och stängningskontakter. Dessutom finns det fälla-liknande övervakning inuti med rörelsesdetektorer för vissa områden för att upptäcka och rapportera obehörig åtkomst via fönster och takfönster eller fånga människor. I alla andra faser är inspelningen endast beroende av rörelse. Bilder spelas bara in på hårddiskarna i det digitala videosystemet när det finns rörelse i bilden eller av rörliga kameror.

Inbrottslarmssystemet aktiveras eller inaktiveras via en läsare med en transponder. Detta säkerställer att endast behöriga personer kan arbeta. Oundviklighet garanteras och endast i samband med att alla ytterdörrar säkras för att låsas och öppnas. Oundviklighet innebär att vidta åtgärder för att motverka falska larm orsakade av felaktig användning. I detta koncept överförs larmet till ett ständigt bemannat kontrollcenter och till utvalda människors smartphones.

När det gäller krav från försäkringsgivare eller revisorer för utrustning enligt riktlinjerna enligt VdS, LKA eller DIN 0833, är oundviklighet och en larmöverföring till ett ständigt bemannat kontrollcenter viktigt. Fasta videokameror vid fasta punkter som kan ses och kontrolleras via fabriksnätverket används för övervakning och kontroll av utomhusområdet. Videobilderna spelas in utanför öppettiderna. Av dataskyddsskäl är åtkomst endast skyddat med lösenord och i enlighet med specifikationerna för dataskyddsombudet. Kameranätverket i sig är installerat som en separat enhet för att undvika konstant stress på fabriksnätverket.

De tekniska och organisatoriska åtgärderna är föremål för teknisk utveckling och vidareutveckling. Teknisk status, genomförandekostnader, typ, omfattning och syften med bearbetning samt olika sannolikhet för förekomst och svårighet av risken för fysiska personers rättigheter och friheter i den mening som avses i artikel 32 GDPR måste beaktas. Väsentliga förändringar måste dokumenteras. Sammantaget är detta datasäkerhetsåtgärder och för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig för risken när det gäller konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och resiliens för systemen, som är lämpliga beroende på typen av personuppgifter eller datakategorier som ska skyddas. För att uppfylla de lagliga kraven genomför klienten detta avtal inom sitt inflytandeområde på följande sätt:

1. Konfidentialitet (artikel 32, punkt 1, lit. b GDPR)

1.1 Åtkomstkontroll

Att inte ge obehörig fysisk åtkomst till databehandlingssystem som serverrum, nätverkskablar eller arbetsrum där arbetsstationsdatorer finns. Entreprenören ska se till att varken inträde, insikt eller möjlig tillgång kan erhållas.

Entreprenören har vidtagit följande åtgärder:

 • Nyckelhantering med dokumentation av nyckeltilldelning
 • Inbrottslarmssystem enligt VDS-standarden
 • Besökare och personlig kontroll
 • Videoövervakning av företagets lokaler
 • Dörrsäkerhet för serverrummet med elektronisk åtkomstkontroll
 • Fönsterlöst serverrum

1.2 Åtkomstkontroll

Förutom åtkomstkontrollen måste databehandlingssystem hindras från att användas av obehöriga personer. Tillgång till system med vilka personuppgifter behandlas måste ges genom användaridentifiering.

Entreprenören har vidtagit följande åtgärder:

 • Personlig användarinloggning med godkännandekoncept när du loggar in på företagets nätverk
 • Lösenordsförfarande och kontroll av proceduren
 • Lämplig antivirusskyddslösning med aktuella uppdateringar på servern och klienter
 • Hårdvarubaserat redundant brandväggssystem
 • Automatisk låsning av klienten efter en tidsperiod utan användaraktivitet
 • Digitala system för alla lösenord och kryptering
 • Krypterade överföringsvägar är säkrade med VPN
 • Hårddiskar för mobila enheter som bärbara datorer och surfplattor är krypterade
 • Alla arbetsstationssystem, fasta eller mobila, har ett BIOS-lösenord
 • Avtal för säker användning av mobila enheter och hemmakontor

 

1.3. Åtkomstkontroll

Auktoriserade personer har bara åtkomst baserat på den information som är föremål för deras åtkomstbehörighet, så att ingen obehörig läsning, kopiering, ändring eller borttagning av personuppgifter är möjlig.

Entreprenören har vidtagit följande åtgärder:

 • Personlig användarinloggning med godkännandekoncept och dedikerade användarrättigheter
 • Lösenordsidentifiering och lösenordspolicy
 • Åtkomstbegränsning på IP-nivå och fjärråtkomst med hjälp av en krypterad VPN
 • Loggning av applikationsnivå
 • Förbud mot privat användning av klienter och egna mobila enheter
 • Begagnade databärare raderas innan de används igen
 • Enheter med en SIM-kortfunktion är säkrade med en PIN-kod
 • Hårddiskar för mobila enheter som bärbara datorer och surfplattor är krypterade
 • Gamla filer och databärare förstörs med certifierade rivare eller stansare
 • USB-anslutningarna är blockerade på alla arbetsstationssystem

1.4 Separationskrav

Uppgifterna som samlas in för olika ändamål måste behandlas separat. Separationen ska genomföras på ett sådant sätt att den inte kan blandas med data från andra klienter eller nås av obehöriga tredje parter.

Entreprenören har vidtagit följande åtgärder:

 • Separata databaser och processystem
 • Separata produktions- och testsystem
 • Koncept för åtkomsttillstånd
 • Separation av klienter i programvaruprodukter som används

2. Integritet (artikel 32, punkt 1, lit. b GDPR)

2.1. Överför kontroll

Det måste säkerställas att ingen obehörig läsning, kopiering, ändring eller borttagning är möjlig under elektronisk överföring eller under transport och lagring på externa databärare. Det måste vara möjligt att kontrollera och bestämma de punkter där överföringen av personuppgifter är avsedd av dataöverföringsanläggningen.

Entreprenören har vidtagit följande åtgärder:

 • Krypterad e-postöverföring av personuppgifter i e-postmeddelanden
 • Säkert trådlöst LAN (WLAN)
 • Krypterade överföringsvägar är säkrade med VPN
 • Kryptering av databärare under transport
 • Lämplig antivirusskyddslösning med aktuella uppdateringar på servern och klienter
 • Hårdvarubaserat redundant brandväggssystem
 • Alla anställdas skyldighet att uppfylla kraven för dataskydd i enlighet med artikel 5 GDPR

2.2. Ingångsstyrning

Aktivera en senare bestämning av om och av vem personuppgifter har matats in, ändrats eller tas bort i databehandlingssystem med ett loggningssystem.

Entreprenören har vidtagit följande åtgärder:

 • Dokumenthantering med revision och historik
 • Loggfaciliteter för input, ändring och radering
 • Åtkomsträttigheter är begränsade
 • Begränsad grupp människor att ändra företagets hela bbCore-programvara

3. Tillgänglighet och motståndskraft (artikel 32, punkt 1 lit. b GDPR)

3.1. Tillgänglighetskontroll

Lämpligt skydd mot oavsiktlig, avsiktlig eller oförutsägbar förlust av personuppgifter måste ställas in.

Entreprenören har vidtagit följande åtgärder:

 • Data backup-koncept med regelbundna recensioner
 • Nödmanual med nödplaner tillgängliga
 • Säkerhetskopiering av data i separat brandavsnitt
 • Krypterat säkerhetsmedia
 • Lagring av databärare med säkerhetskopior utanför företaget
 • Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
 • Inbrottslarmssystem enligt VDS-standarden
 • Lämpliga brandsläckningssystem i serverrummet och företagets lokaler
 • Regelbunden e-kontroll enligt DGUV3 för alla elektroniska system
 • Separata elektroniska kretssäkringar

4. Förfarande för regelbunden granskning, utvärdering och utvärdering (artikel 32, punkt 1, lit. d GDPR; artikel 25, punkt 1, GDPR)

4.1. Orderkontroll

Garantera att personuppgifter som behandlas i ordern endast kan behandlas i enlighet med kundens instruktioner. Så snart underleverantörer används av entreprenören är de skyldiga att följa instruktionerna och följa dataskyddet på samma sätt.

Entreprenören har vidtagit följande åtgärder:

 • Skriftligt kontrakt för orderdatabehandling med entreprenören
 • Granskning och urval av entreprenören, särskilt för datasäkerhet
 • Alla anställdas skyldighet att uppfylla kraven för dataskydd i enlighet med artikel 5 GDPR
 • Undersökning av entreprenören om en dataskyddsombud har utsetts
 • Pågående gransknings- och kontrollrättigheter med avseende på entreprenören

VI SVAR DIN FRÅGA


  Bläddra till början